"กทช. เปิดศูนย์ Call Center 1200 ด้วยบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และ ฉับไว"

โดย shyboy | 30 มิถุนายน 2552 เมื่อ 12:23 น. | อ่าน 77
สำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ Call Center 1200 ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ในภารกิจต่างๆของสำนักงาน กทช.อีกทางหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ Call Center 1200 ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ในภารกิจต่างๆของสำนักงาน กทช.อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ศูนย์ Call Center 1200 ยังมีจุดเด่นของระบบการรับเรื่องที่ทันสมัย รวดเร็ว  สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีช่องทางหลากหลายในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail : 1200@ntc.or.th เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการของประชาชน

 

พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ Call Center 1200 มีการเริ่มต้นการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนพัฒนามาเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2552 ทางสำนักงานกทช.ได้เล็งเห็นว่า จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย รวดเร็วและเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือเวปไซต์ อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานของสำนักงาน กทช.ได้ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น เพื่อได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและช่วยดำเนินการแก้ไข ทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงการทำหน้าที่ของ กทช.ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ Call Center 1200 ถือว่าเป็นบริการหนึ่งที่ทางสำนักงาน กทช. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกสบายกับประชาชน โดยยึดหลักการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้พันธกิจสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่ว่า การโทรคมนาคมเพื่อคนไทย อย่างแท้จริง

 

          นายสุรนันท์  วงศ์วิทยกำจร  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญของศูนย์ Call Center 1200 นั้น มีอยู่ 2 ประการ ซึ่งภารกิจประการแรก คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดต้นทุนของผู้ใช้บริการของศูนย์ข้อมูลด้วย และภารกิจอีกประการหนึ่งได้แก่ การรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆจากประชาชน เพราะฉะนั้นทั้งสองภารกิจนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของศูนย์ Call Center 1200 ดังนั้นพนักงานที่ทำงานในด้านนี้ ต้องตระหนักและคำนึงถึงภารกิจที่สำคัญของการบริการอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเพื่อให้การทำงานของศูนย์ Call Center 1200 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความสำเร็จต่อไปในอนาคต 

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานกทช. มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะความสามารถการให้บริการได้อย่างมีมาตราฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเอาใจใส่ทุกเรื่องกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมา และช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้สำนักงาน กทช. จะพัฒนาให้ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส สามารถใช้บริการของศูนย์ Call Center 1200 ได้เท่าเทียมกับคนปกติอีกด้วย โดยในอนาคตจะจัดทำเวปไซต์ วีดีโอแช็ท ขึ้นมารองรับ ซึ่งสามารถใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ Call Center 1200 ได้ และสามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ห่างไกลผ่านทางวิทยุสื่อสารได้ในกรณีที่มีความจำเป็นด้วย

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า การทำงานของสำนกงาน กทช.ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่น และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างเนื่อง ทำให้สำนักงาน กทช.ได้มีพัฒนาระบบ และวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และคาดหวังว่าผู้ใช้บริการ ศูนย์ Call Center 1200 จะได้รับความประทับใจ และได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นอย่างดี

About Author

shyboy

shyboy