กระทรวงไอซีที เร่งผลักดันบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ จัดประชุม "การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ"

โดย shyboy | 26 มิถุนายน 2552 เมื่อ 01:18 น. | อ่าน 3
วันนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุม ในหัวข้อเรื่อง "การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ" แถลงสาระสำคัญในนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับการผลักดันเทคโนโลยีบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ

กรุงเทพฯ, 25 มิถุนายน 2552 วันนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุม ในหัวข้อเรื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการวางรากฐานระบบไอซีทีของประเทศ แถลงสาระสำคัญในนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับการผลักดันเทคโนโลยีบรอดแบนด์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 20 กระทรวงและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ต่อการลงทุนด้านไอซีทีของภาครัฐ ที่จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและในระยะยาว

 

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราตระหนักดีว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคือ กลยุทธ์สำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่สภาวะการณ์ปกติได้เร็วขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้เกิดขึ้นในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง หรือที่เรียกว่า Smart Thailand ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกระทรวงไอซีที

 

          ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว พันธกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ คือจะต้องพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พร้อมทั้งพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง กระทรวงฯ ตั้งเป้าสำหรับแผนไอซีที คือ ภายในปี 2553 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ หรือคิดเป็นผู้จดทะเบียนการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8 ล้านพอร์ต ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 4 ล้านเครื่องภายในปี 2553 เพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศขึ้นอย่างน้อย 15 อันดับ จากการจัดอันดับของ Networked Readiness Rankings ภายในปี 2556 และเป็นการเพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไอซีทีต่อ GDP ไม่น้อยกว่า        ร้อยละ 13 ภายในปี 2556 อีกด้วย

 

นายอังศุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเสริมว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการใช้ไอซีที เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจ แรงผลักดันประการหนึ่งที่กระทรวงฯ เห็นว่าควรทำให้เกิดขึ้น คือ การผลักดันให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ดังนั้น กระทรวงฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะทำหน้าที่หารือกับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดสรร ติดตั้ง และการเช่าใช้โครงข่ายบรอดแบนด์ ครอบคลุมทั้งในเมืองใหญ่และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อาทิ จัดทำโครงการบรอดแบนด์ราคาถูกควบคู่ไปกับโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูก โดยการนำมาตรการภาษีมาใช้ในการสนับสนุน หรือการให้ภาครัฐใช้งบประมาณเข้ามาช่วยสนับสนุน หรือโครงการอบรมบุคคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถด้านไอซีทีเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ จะจัดทำเรื่องเสนอของบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 2 พันล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมถึงการติดตั้งโครงข่าย ภายในปี 2553  มาใช้ในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

 

นอกเหนือจากการร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์ของทั้ง 20 กระทรวง และ                    5 หน่วยงาน ทางกระทรวงฯ ยังได้เชิญนายไบรอัน เมฟฟอร์ด ประธานกรรมการบริหารบริษัท Connected Nation, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ได้รับการรู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องของการผลักดันการเข้าถึงเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น มาเล่าถึงกรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีบรอดแบนด์  มาช่วยกระตุ้นจีดีพีที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ยังได้เชิญนายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาแสดงวิสัยทัศน์ถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไอทีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของ ภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาชน

 

          สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

About Author

shyboy

shyboy

Partners