โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ยูเสด สถาบันคีนัน และร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้สเตชั่น ลงพื้นที่ป้องกันภัยการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และไข้หวัดนก

โดย shyboy | 22 มิถุนายน 2552 เมื่อ 17:17 น. | อ่าน 12
ด้วยความตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันระวังภัยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดนกที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ ร่วมมือกับ USAID สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพร้อมทั้งองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันระวังภัย

22 มิถุนายน 2552 – ด้วยความตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันระวังภัยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดนกที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ ร่วมมือกับ USAID หรือองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพร้อมทั้งองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันระวังภัยโดยเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ๆ และเตรียมการป้องกันระวังภัยได้อย่างทันท่วงที

 

โดยเมื่อเร็วๆนี้ องค์กรภาคีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ผ่านโครงการ แผ่นทองของแผ่นดินประจำปี 2552 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ จากนักวิชาการ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ตลอดจนการป้องกันระวังภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยกิจกรรมล่าสุดจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเกษตรกร นักศึกษาและนักวิชาการด้านการเกษตรเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมีวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดมาร่วมให้ความรู้แก่ชุมชน

 

สำหรับโครงการ แผ่นทองของแผ่นดิน นี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการจัดสัมมนาที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น ยูเสด และสถาบันคีนัน รวมทั้งปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น  โดยภายในปี 2552  องค์กรความร่วมมือนี้ มีกำหนดจะจัดสัมมนา แผ่นทองของแผ่นดินทั้งสิ้น 10 ครั้งในพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาค ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ *1677 ศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค.

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners