มูลนิธิพระดาบสร่วมใจสร้างสรรค์ร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

โดย shyboy | 15 มิถุนายน 2552 เมื่อ 15:11 น. | อ่าน 55
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ผลิตวิดีโอซีดีสำหรับเป็นสื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด ตลอดจนการแปรรูปเห็ดเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร แจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

จากภาพ : นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ในการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส เพื่อผลิตซีดีเผยแพร่ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อการพาณิชย์ สำหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจ โดยมีรศ. ดร. พัฒนา สุขประเสริฐ (ที่สองจากซ้าย) ประธานหลักสูตรการเกษตรพอเพียงและที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส และอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล (ซ้าย) ครูภูมิปัญญารุ่นที่ 3 ร่วมกันพัฒนาโครงการ


 

มูลนิธิพระดาบสร่วมใจสร้างสรรค์ร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

ส่งเสริมเกษตรกรให้แข็งแรงยั่งยืนในอาชีพ ผลิตซีดีความรู้การเพาะและแปรรูปเห็ดเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร

 

15 มิถุนายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ผลิตวิดีโอซีดีสำหรับเป็นสื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด ตลอดจนการแปรรูปเห็ดเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร แจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสานต่องาน CSR สร้างสรรค์สังคมภาคการเกษตร ด้วยการเสริมความรู้กับผู้ใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร

 

วิชาชีพเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในแขนงสาขาวิชาชีพที่มูลนิธิพระดาบสเปิดอบรมให้แก่ผู้สนใจตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริ ในวันที่ 5 ธันวาคมปี พ.ศ. 2544 ว่า ให้มุ่งหน้าไปด้านเกษตรกรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจะได้นำความรู้ทางด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวและช่วยเหลือสังคมในชนบทได้

 

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้คัดเลือกองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ดโดยเฉพาะคัดสรรพันธุ์เห็ดที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และมีความต้องการของตลาดสูง นำมาถ่ายทำเป็นวีดีโอซีดี เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปศึกษาด้วยตนเองถึงวิธีการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย เป็นการสร้างอาชีพหลักหรือจะเพียงการเสริมรายได้ในช่วงที่ไม่ได้มีงานประจำก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ โดยซีดีสาธิตการเพาะเห็ดนี้รวบรวมข้อมูลวิธีการปลูกเห็ดชนิดต่างๆ ที่นิยมนำมารับประทานทั้งหมด 20 ชนิด เช่น เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดแชมปิยอง เห็ดสกุลนางรม เห็ดหูหนูเห็ดแครง เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดยานางิเป็นต้น นอกจากนี้ ซีดีการศึกษานี้ยังรวบรวมวิธีการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ เฉาก๊วยเห็ด ขนมจีนน้ำยา เห็ดอบเนย เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

 

รศ. ดร. พัฒนา สุขประเสริฐ ประธานหลักสูตรการเกษตรพอเพียงและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระดาบส อาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญารุ่นที่ 3 สาขาเกษตรกรรม จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือกับสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยและศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก ได้ร่วมกันกลั่นกรองเนื้อหาทั้งในเชิงวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทั่วภูมิภาคของไทย สำหรับซีดีชุดพิเศษนี้ มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและได้ประโยชน์ คำนึงถึงทั้งในเชิงพาณิชย์ตามความต้องการตลาด และด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ของเห็ดที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างสูงอีกด้วย

 

ดร.พัฒนา กล่าวว่า ซีดี จะผลิตเรียบร้อยในขั้นตอนแรกประมาณกลางเดือนมิถุนายน และจะถูกส่งไปทดสอบความเข้าใจและใช้จริง ต่อจากนั้นจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำส่งสู่เกษตรกรที่สนใจได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยจะแจ้งถึงวิธีการรับผ่านสื่อมวลชนในโอกาสต่อไป

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เพิ่มเติมกิจกรรมสร้างสรรค์ซีดีชุดพิเศษว่า การเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด จะเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่จะสร้างความต่อเนื่องของบริการภาคสังคมจากดีแทค ซึ่งมุ่งเน้นทำกิจกรรมส่งเสริมด้านการเกษตรด้วยเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรรมของไทยก้าวหน้าและมีพัฒนาการต่อไปอย่างเข้มแข็งเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบัน*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ได้ใช้รูปแบบการโทร และข้อความสั้น SMS สำหรับการพัฒนาโครงการ ส่วนซีดีชุดใหม่จะถูกนำมาประยุกต์กับเทคโนโลยีของมือถือในอีกขั้นตอนหนึ่งช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2552 นี้.

About Author

shyboy

shyboy