โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเปิดรับประกวดเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปีที่ 2

โดย shyboy | 6 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 15:09 น. | อ่าน 11
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเปิดรับประกวดเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปีที่ 2
ค้นหายอดเกษตรกรเป็นองค์ความรู้เสริมบริการ*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร

6 พฤษภาคม 2552 – เริ่มแล้วกับการค้นหาสุดยอดเกษตรกร เข้าร่วมประกวดรางวัลเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 2” จัดโดยความร่วมมือระหว่างโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น หลังโครงการปีแรกประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีเกษตรกรจากทั่วประเทศเข้าร่วมเครือข่าย นำองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จมาร่วมกระจายแลกเปลี่ยนความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรผ่านศูนย์บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ อีกหลากหลาย

 

โครงการประกวดปีนี้ มีเกษตรกรสนใจส่งผลงานเข้าประกวดแล้วกว่า 100 รายจากทั่วประเทศ และจะมีการตัดสินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิจารณาจาก ภูมิความรู้ด้านเกษตรกรรม สามารถผสมผสานกับ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร รวมถึงการเป็นแบบอย่างของชุมชน โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในด้านการทำนา ทำสวน ทำไร่ โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินจะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโทรศัพท์มือถือและเลขหมาย รางวัลละ 1 เครื่อง โดยจำนวนผู้ที่ชนะจะขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดกล่าวว่า การจัดโครงการ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 2 นี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมภาคการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งหวังจะให้นำเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งโทรศัพท์มือถือ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต มาเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน  โดยเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับรางวัล จะเป็นเข้ามาเป็นเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งเป็นเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร แก่เกษตรกรอื่นๆ ผ่านทางบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คิดค้นขึ้นเพื่อบนฐานแนวคิดซีเอสอาร์ ในรูปแบบของการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

 

สำหรับผู้สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2552 โดยสามารถส่งผลงานมาในนามของหน่วยงาน สถาบัน ชุมชน เครือข่ายชุมชน เยาวชน อบต. เกษตรกร หรือส่วนบุคคล  ได้ที่ศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร โทร *1677 หรือสอบถามที่มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด โทรศัพท์ 02-184-4300 สำหรับการประกาศผลตัดสินจะแจ้งกับเกษตรกรที่ชนะโดยตรง และทาง www.rakbankerd.com ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2552.

About Author

shyboy

shyboy

Partners