ทำดีทุกวันจากดีแทค จัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ *1677 ครั้งที่ 3 "ทัวร์เกษตรสีเขียว พาเที่ยวเมืองลิง"

โดย shyboy | 15 เมษายน 2552 เมื่อ 22:54 น. | อ่าน 11
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ *1677 ครั้งที่ 3
"ทัวร์เกษตรสีเขียว พาเที่ยวเมืองลิง"
นำเกษตรกรกว่า 100 คนศึกษาฟาร์มเห็ดอินทรีย์ขอนดำ ลพบุรี

14 เมษายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้บริการ *1677 ล่าสุดพาลูกค้าเกษตรกรร่วมเดินทางศึกษาดูงานการเกษตรครั้งที่ 3ศูนย์เพาะเห็ดอินทรีย์ (ขอนดำ) ของนายประดิษฐ์  เนตรสว่าง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนรามให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ใช้บริการ *1677 ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์กิจกรรมรวมทั้งได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนดำ จนถึงวิธีการแปรรูปเห็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างน่าสนใจ และส่งผลเชิงเศรษฐกิจอย่างชัดเจน


นายประดิษฐ์  เนตรสว่าง เป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จากจังหวัดลพบุรีซึ่งได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ไปเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งนายประดิษฐ์นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ ที่โด่งดังแห่งจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นการปลูกเห็ดขอนดำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหัวหน้ากลุ่มชุมชนที่สามารถมีรายได้เสริมจากการเพาะเห็ดภายในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

 

การจัดทัวร์เกษตรกรสัญจรในครั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางได้พบกับการเพาะเห็ดเชิงการค้าที่มีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งเห็ดขอนดำ เห็ดขอนขาวและเห็ดโคนญี่ปุ่น ตลอดจนการสาธิตการผลิตเชื้อเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อขี้เลื่อยที่ใช้แล้ว  นอกจากนี้ คณะเกษตรกรผู้ร่วมเดินทาง ยังได้มีโอกาส สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใกล้เคียง อาทิ เช่น แหล่งเรียนรู้โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว น้ำตกสวนมะเดื่อ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดในอีกทางหนึ่ง


ณ ศูนย์เพาะเห็ดอินทรีย์แห่งนี้ ได้ดำเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การตลาดนำการผลิต  โดยผู้ทำการเพาะเห็ดมีสโลแกนในใจคือ  "แบ่งปันความรู้สู่บ้านเกิด"  กลุ่มเพาะเห็ดยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ที่นอกจากเหลือจากการจำหน่ายในหมู่บ้านแล้ว ยังมุ่งผลิตสู่ตลาดกรุงเทพฯเป็นหลัก   ศูนย์เพาะเห็ดนี้ยังได้จดรับรองเป็นแหล่งผลิตพืชปลอดสารพิษ  GAP  (โครงการความปลอดภัยอาหาร)  และ ได้รับรางวัลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดีเด่น รางวัลที่ 1 อีกด้วย


ทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดมอบให้สำหรับผู้ใช้บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 จากดีแทคและแฮปปี้ โดยสมัครรับข้อมูลฟรี ทั้งยังมีความรู้เพิ่มเติมเสริมอาชีพทางการเกษตรได้ครบวงจร ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ *1677 แล้วถึง 150,000 เลขหมาย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners