ดีแทค พาผู้ใช้ *1677 ศึกษาแนวทางทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย

โดย shyboy | 9 มีนาคม 2552 เมื่อ 14:27 น. | อ่าน 19
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น ร่วมมือจัดกิจกรรมพาผู้สมัครใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ศึกษาวิธีการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย
9 มีนาคม 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น ร่วมมือจัดกิจกรรมพาผู้สมัครใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ศึกษาวิธีการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย

 

โดยกิจกรรมในโครงการ ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ เกษตรกรเจียงฮายเป็นการนำลูกค้าดีแทคที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรผ่านบริการ *1677 จำนวนกว่า 100 คน ไปศึกษาวิธีการทำฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ จำนงฟาร์มของนายจำนง บุญเลิศ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดเชียงราย ณ บ้านป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ และหลักคิดของปราชญ์ชาวบ้านผู้นี้ ให้สามารถนำแนวทางทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

นอกจากนี้เกษตรกรสมาชิกบริการ * 1677 ยังได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรขั้นสูงที่ โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเปิดประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการทำเกษตรและปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนต่อไป

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค กล่าวว่า การนำเกษตรกรไปศึกษาวิธีการทำการเกษตรจากแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของจังหวัดเชียงรายนี้ นับเป็นการต่อยอดจากการทำโครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เพื่อให้ลูกค้าดีแทคผู้ใช้บริการ *1677 ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสมัครใช้บริการ ทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างพี่น้องเกษตรกรสาขาต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ที่มุ่งยกระดับความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ และส่งเสริมแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางในหมู่เกษตรกรต่อไป

 

ปัจจุบัน บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร มีลูกค้าสมัครใช้บริการแล้วกว่า 140,000 เลขหมายจากทั่วประเทศ โครงการนี้ได้มีส่วนก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในสาขาต่างๆ  ล่าสุด บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรยังได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008 สาขารางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจบริการ (Service Sector) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) อีกด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners