กทช. เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองโทรคมนาคมระดับนานาชาติ กับงาน NTC International Conference 2009

โดย shyboy | 2 มีนาคม 2552 เมื่อ 14:10 น. | อ่าน 41
NTC International Conference 2009 การประชุมทางวิชาการและแสดงความคิดเห็นระดับนานาชาติ ที่ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาด้านโทรคมนาคม ที่ต้องการเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
กรุงเทพฯ 2009 : NTC International Conference 2009 การประชุมทางวิชาการและแสดงความคิดเห็นระดับนานาชาติ ที่ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาด้านโทรคมนาคม ที่ต้องการเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม จากองค์กรส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังจากหลาย ๆ ฝ่ายที่ต้องการให้ศักยภาพวงการโทรคมนาคมไทยเติบโตและทัดเทียมกับนานาประเทศ

            พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์ กล่าวว่า การประชุมทางวิชาการและแสดงความคิดเห็นระดับสากลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ได้เป็นตัวแทนในการเปิดเวทีเพื่อแสดงถึงศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อีกทั้งยังแสดงถึงศักยภาพบุคคลากรไทยที่มีคุณภาพ และความพร้อมด้านเทคโนโลยีเตรียมต่อยอดพัฒนาให้ทัดเทียมระดับสากล อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย โดยการประชุม NTC International Conference 2009 จะเป็นการเปิดเวทีแสดงความคิดที่จะส่งผลถึงการหาแนวทางใหม่ๆ ทางด้านโทรคมนาคม ระหว่างวิทยากรระดับนานาชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและผู้เข้าร่วมงานอื่นๆ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา ผู้ให้บริการโทรคมนาคม หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาวงโทรคมนาคมของประเทศอย่างแน่นอน

            ศาสตราจารย์เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทช. ได้ทำการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขัน อีกทั้งยังสร้างกติกาในการทำธุรกิจโทรคมนาคมใหม่ให้เกิดความเท่าเทียมในการลงทุนแก่ทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ซึ่งการวางกฎกติกาต่าง ๆ นั้นจะส่งผลดีต่อการวางแผนการแข่งขันแก่ทุกฝ่ายและยังส่งผลดีแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ นั้น กทช. ต้องทำการศึกษาเพื่อให้การใช้โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดงาน  NTC International Conference 2009 การประชุมทางวิชาการและแสดงความคิดเห็นระดับนานาชาติ ที่ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมดำเนินการจัดขึ้น   เป็นอีกแนวทางที่สามารถวางโครงสร้างและทิศทางในอนาคตของวงการโทรคมนาคมไทย

             ศาสตราจารย์เศรษฐพร กล่าวอีกว่า งาน NTC International Conference 2009 จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ กทช. ที่จะช่วยในการผลักดันวงการโทรคมนาคมให้เติบโต และเกิดความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ โดยการแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ตั้งแต่บุคคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมตัวของนักวิชาการที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ในการนำประสบการณ์ ความรู้ในด้านโทรคมนาคมมาพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม การบริหารจัดการโทรคมนาคมและประเด็นกฎหมาย ตลอดจนแนวทางกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอนาคต ผ่านหัวข้อการประชุมที่เน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อดีบรรยากาศการลงทุนในกิจการโทรคมนาคมมากขึ้น ทำให้เกิดความชัดเจนและยังสามารถเกิดการวางแผนธุรกิจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

            รองศาสตราจารย์สุธรรม  อยู่ในธรรม กล่าวว่า การประชุม NTC International Conference 2009 ได้รับการตอบรับจากวิทยากรในต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศลักซ์เซมเบิร์ก ประเทศเยอรมันนี และประเทศออสเตรเลีย โดยเรื่องหลักในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการหาทางออกทิศทางของโทรคมนาคมไทยและนานาประเทศในสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการระดมความคิดและหาทางออกเพื่อความแข็งแกร่งของวงการโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของ กทช. ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไทย พร้อมแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤตในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อผลักดันการเติบโตของโทรคมนาคมไทยในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความชัดเจนของแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและบริการในอนาคต เช่น 3G, WIMAX, NGN, FTTH, RFID และ Number Portability

            ในการประชุมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการหาแนวทางเพื่อการพัฒนาวงการโทรคมนาคมแล้ว ยังถือเป็นการแสดงผลงานต่าง ๆ ของ กทช. ที่ผ่านมา อาทิ การวางแนวทางที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมระบบสัญญาณให้ได้มาตรฐาน การจัดสรรคลื่นความถี่ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรและประชาชน รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาโทรคมนาคมต่างๆ ที่ศึกษามา อาทิ การวางกำหนดกฎเกณฑ์การแข่งขันที่มีความชัดเจน สนับสนุนการแข่งขันของตลาด ป้องกันระบบการผูกขาด และส่งเสริมผู้ให้บริการนำไปสู่การให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีราคาค่าบริการที่ลดต่ำลง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรด้านโทรคมนาคม

            การประชุม  NTC International Conference 2009 ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2552 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กทช. เชื่อมั่นว่าจะช่วยในการผลักดันโทรคมนาคมไทยให้เติบโตและเกิดชัดเจนในทิศทางแนวโน้มในการที่ดีขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ อุตสหกรรม ระบบสัญญาณ และการดำเนินงานในอนาคต  และจากงาน NTC International Conference 2009 นี้คาดว่าจะสามารถดึงให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โครงข่ายโทรคมนาคมขยายตัว มีบริการรองรับลูกค้าอย่างพอเพียงและขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น”  รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าว

          ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ กล่าวว่า “การบรรยาย ใน NTC International Conference 2009 ประกอบด้วย Technical Track และ Development Track โดยเราได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติมาร่วมบรรยาย ในส่วนของ Keynote speakers มีการนำเสนอสังคมข่าวสารข้อมูลใหม่ที่มีชื่อว่า Symbiosis Society ซึ่งในบทความทำนายไว้ว่าจะเกิดขึ้นช่วงปี 2025 โดยจะเป็นยุคถัดจาก NGN (Next Generation Network) มีการนำเสนอโครงสร้างของ Symbiotic Computing ตลอดจน Application ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมี เรื่องราวของเทคโนโลยีการสื่อสารด้านแสง ระบบความเร็วสูงระดับ Petabit/s Network และมีรายงานสถานภาพความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและดาวเทียม จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

            ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาทั้ง 9 สถาบันที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ TRIDI ได้นำผลงานวิจัยทางวิชาการมานำเสนอ เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย และการวิจัยของคนไทย นับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ กทช. ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศต่อไป” ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ กล่าวในที่สุด

About Author

shyboy

shyboy

Partners