ไมโครซอฟท์ประกาศผลเยาวชนคนเก่งในโครงการ "Microsoft IT Youth Challenge 2008"

โดย shyboy | 29 มกราคม 2552 เมื่อ 21:40 น. | อ่าน 45
ไมโครซอฟท์ประกาศผลเยาวชนคนเก่งในโครงการ "Microsoft IT Youth Challenge 2008"
ภายใต้แนวคิด "วิถีไทยกับเทคโนโลยี"
พร้อมมอบทุนสนับสนุนการเรียนรู้ 240,000 บาท
กรุงเทพฯ 29 มกราคม 2551 – กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการ ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2008 – Microsoft IT Youth Challenge 2008 โครงการประลองทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้สุดยอด 14 ผลงานเด่นจาก 824 ผลงานทั่วประเทศ พร้อมมอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 240,000 บาท   

 

โครงการ ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2008 – Microsoft IT Youth Challenge 2008 ถือเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจและใฝ่รู้ทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอทีแก่เยาวชนไทยให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยนำความรู้จาก 3 สาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ ผนวกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณค่าและเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมถึง 824 ชิ้น จากนักเรียน 2113 คน  ล่าสุด คณะกรรมการได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ในแต่ละระดับชั้นจำนวน 14 ผลงาน

 

ซึ่งในปีนี้มีการจัดแบ่งหัวข้อในการแข่งขันสำหรับ 4 ระดับชั้นภายใต้แนวคิด วิถีไทยกับเทคโนโลยี ดังนี้

1.      นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft Paint’ ภายใต้หัวข้อ การละเล่นพื้นบ้าน 

2.      นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft Movie Maker’ ภายใต้หัวข้อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

3.      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft Excel’ ภายใต้หัวข้อ หัวข้อเกมส์คณิตศาสตร์

4.      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ส่งผลงานออกแบบเว็บที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft FrontPage’ ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์

 

คุณสายใจ บุณยโชติมา  ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Microsoft IT Youth Challenge 2008 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Unlimited Potential ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา (Transforming Education) ที่มุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปบูรณาการและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆ รวมทั้งยังลดช่องว่างทางการศึกษา เยาวชนปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุ้นการใฝ่รู้และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สิ้นสุดต่อไป กิจกรรม Microsoft IT Youth Challenge นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปรียบเสมือนเวทีแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเยาวชน ซึ่งผลงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถและศักยภาพของเยาวชนไทยเราเป็นอย่างดี คุณสายใจ กล่าวเพิ่มเติม

 

นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายทางการศึกษา โดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ผมขอยกข้อที่เกี่ยวข้องกับเราได้แก่ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า และการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งได้บัญญัติให้มีคำว่า “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” อันหมายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะตามพระราชบัญญัติฯ ถือว่าการให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน โดยเฉพาะการให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง ได้ฝึกคิด             ฝึกใช้ชีวิตและทำงานเป็นกลุ่ม ในนามกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณไมโครซอฟท์ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนและจัดกิจกรรม Microsoft IT Youth Challenge  ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โดยกิจกรรม ดำเนินมาด้วยดี เพราะมีปัจจัยที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมครูที่ปรึกษาได้ทำงานร่วมกัน การเข้ามาช่วยเหลือของภาคเอกชนถือเป็นการดี อันจะก่อให้เกิดแบบอย่างของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2008 – Microsoft IT Youth Challenge 2008 จะได้รับโล่ห์เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาท สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับโล่ห์เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 20,000 บาท และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะโล่ห์เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท

 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ  Microsoft IT Youth Challenge 2008

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3    Program Paint

รางวัลชนะเลิศ                   โรงเรียนบ้านโนน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1        โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2        โรงเรียนบ้านนาไพร

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6    Program Movie Maker  

รางวัลชนะเลิศ                   โรงเรียนอนุบาลบ้านเอี่ยมสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 1        โรงเรียนบ้านห้วยปอ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2        โรงเรียนเจริญสุขวิทยา

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    Program Excel

รางวัลชนะเลิศ                  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 1        โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2        โรงเรียนวารีเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับที่ 2        โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2        โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4-6    Program Front page

รางวัลชนะเลิศ                  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

รองชนะเลิศอันดับ 1           โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 2           โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 

About Author

shyboy

shyboy