ดีแทค ร้องขอ กทช ให้พิจาณาเพิกถอนการใช้คลื่นความถี่ 850MHz โดย กสท และทรูมูฟ

โดย shyboy | 15 มกราคม 2552 เมื่อ 16:34 น. | อ่าน 6
วันนี้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท) หรือบุคคลใดใช้คลื่นความถี่ย่าน 850MHz เพื่อให้บริการโดยเทคโนโลยี HSPA

15 มกราคม 2552 – วันนี้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท) หรือบุคคลใดใช้คลื่นความถี่ย่าน 850MHz เพื่อให้บริการโดยเทคโนโลยี HSPA

ดีแทคได้ส่งหนังสือถึง กทช เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของบริษัทฯ ในการใช้คลื่นความถี่

สิทธิของบริษัทฯ ในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850MHz เป็นสิทธิที่บริษัทฯ มีอยู่ตามการอนุญาตของรัฐ โดยผ่านกรมไปรษณีย์โทรเลขและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประกอบกับผลของสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับบริษัทฯ (“สัญญาสัมปทาน”) ทำให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ในย่านดังกล่าว บริษัทฯ จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยได้ใช้คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องนี้อยู่เดิม ก่อนการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ  2543 และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ จึงเป็นสิทธิตามการอนุญาตหรือตามสัญญาจากรัฐที่ให้ไว้เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 305) และมาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2544

2. บริษัทฯ ไม่ได้อนุญาตหรือเห็นชอบหรือมีข้อตกลงใดๆ กับ กสท หรือ ทรูมูฟ ในการที่จะให้ กสท หรือ ทรูมูฟ ใช้คลื่นความถี่ที่บริษัทฯ มีสิทธิใช้ตามกฎหมาย

การเจรจาเพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่ 3G รวมถึงการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ระหว่างบริษัทฯ และ กสท ยังไม่มีข้อยุติ ดังนั้น กสท ไม่มีสิทธินำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปให้บริการเอง หรือมอบให้บุคคลอื่นให้บริการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

อนึ่ง กทช เคยมีหนังสือสอบถามมายังบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบของบริษัทฯ ต่อการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยยืนยันต่อ กทช ว่าบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท แต่อย่างใด

ในขณะนั้น เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับ กสท ในเรื่องการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเทคโนโลยี HSPA บริษัทฯ จึงเพียงแต่สอบถาม กทช เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท

อย่างไรก็ดี ต่อมาบริษัทฯ ได้รับทราบจาก กสท ว่า กทช ได้อนุมัติให้ กสท ทำการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี HSPA (3G) แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ทั้ง ๆ ที่ การเจรจาระหว่างบริษัทฯ และ กสท ยังไม่มีข้อยุติ ทำให้บริษัทฯ เข้าใจว่า กทช อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฯ ได้ให้ความยินยอมด้วยกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท

ด้วยเหตุดังกล่าว  การอนุญาตของ กทช ให้ กสท ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี HSPA ก็ดี การอนุญาตให้ กสท เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่ที่บริษัทฯ มีสิทธิใช้งานก็ดี จึงเป็นการอนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของบริษัทฯ และเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำขึ้นโดยเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน เนื่องจากอาจมีการปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ กทช อันเป็นการกระทำผิดต่อ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ผลของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวยังเป็นการลดหรือจำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากรัฐและตามสัญญาสัมปทาน อันเป็นการฝ่าฝืน พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

3. การใช้คลื่นความถี่โดย กสท และทรูมูฟ ในย่าน 850MHz อาจเข้าข่ายถือเป็นการใช้และร่วมใช้คลื่นความถี่โดยผิดกฎหมาย และเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกินเลยจากที่ได้รับอนุญาต

3.1 หากจะพิจารณาว่า การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อให้บริการ 3G เป็นการดำเนินการของ กสท ก็ย่อมถือได้ว่า กสท ดำเนินการนอกกรอบของการอนุญาตของ กทช เพราะการที่ กสท ขออนุญาตจาก กทช เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี 3G นั้น เป็นการขออนุญาตเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี 3G ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน มิใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กสท เป็นผู้ให้บริการ 3G เอง ดังนั้น การที่ กสท จะให้บริการ 3G เอง (ไม่ว่าจะร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่) จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการอนุญาตของ กทช และความประสงค์ของบริษัทฯ  ดังนั้น กสท จึงไม่อาจอาศัยการอนุญาตของ กทช ไปให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ได้ หาก กสท ฝ่าฝืนการอนุญาตของ กทช โดยให้บริการ 3G เอง (ไม่ว่าจะร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่) จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

3.2 หากจะพิจารณาว่า การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อให้บริการ 3G เป็นการร่วมดำเนินการระหว่าง กสท และทรูมูฟ การดำเนินการดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากถือได้ว่า เป็นการที่ กสท อนุญาตให้ทรูมูฟร่วมใช้คลื่นความถี่ เพราะทรูมูฟย่อมได้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากคลื่นความถี่ โดยมิได้มีการปฏิบัติตามประกาศ กทช ว่าด้วยการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดตามพรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และเป็นการใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ ยังเป็นการกระทำที่อยู่นอกกรอบของใบอนุญาตของ กสท

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและเพื่อป้องกันมิให้มีการกล่าวอ้างคำสั่งหรือการอนุญาตของ กทช เพื่อกระทำผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ กทช ได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง รวมถึงขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ให้ กสท หรือบุคคลใดใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz และห้ามมิให้ กสท และทรูมูฟ ดำเนินการใช้คลื่นความถี่ตามหนังสืออนุญาตของ กทช เพื่อให้บริการ 3G.

About Author

shyboy

shyboy

Partners