ดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมกับ USAID สถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดโครงการ "ต้านภัยไข้หวัดนก"

โดย shyboy | 26 ธันวาคม 2551 เมื่อ 17:04 น. | อ่าน 29
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมกับ USAID สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และอีกหลายหน่วยงานด้านการเกษตรจัดโครงการ "ต้านภัยไข้หวัดนก"ควบคู่สัมมนา "แผ่นทองของแผ่นดิน" ให้ความรู้เกษตรกร
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมกับ USAID สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และอีกหลายหน่วยงานด้านการเกษตรจัดโครงการ ต้านภัยไข้หวัดนกควบคู่สัมมนา แผ่นทองของแผ่นดิน ให้ความรู้เกษตรกร

 

25 ธันวาคม 2551 – เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการป้องกันภัยไข้หวัดนกซึ่งเป็นโรคที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายภูมิภาคของโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ และสัตว์ปีกอื่นๆ  องค์การ USAID สถาบันคีนันแห่งเอเชียจึงได้ร่วมมือกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และอีกหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจัดโครงการ ต้านภัยไข้หวัดนก ให้ความรู้แก่เกษตรกรไทยโดยทั่วไป

 

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การ USAID และเป็นกิจกรรมาส่วนหนึ่งของ  *1677  ทางด่วนข้อมูลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคไข้หวัดนก ตลอดจนวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาด และการควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้โรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดไปสร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ไก่และสัตว์ปีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ได้

 

ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการ ต้านภัยไข้หวัดนก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยเฉพาะการป้องกันระวังภัยและยับยั้งการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกอยู่แล้ว โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคู่ไปกับการจัดสัมมนา แผ่นทองของแผ่นดิน ซึ่งจัดเพื่อแนะนำบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากดีแทคและให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญในยุคนี้ นั่นคือโทรศัพท์มือถือและปรึกษาด้วยการโทรผ่านศูนย์ข้อมูลการเกษตรของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station โดยโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมจัดกิจกรรมด้วย

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า ความร่วมมือจากหลายองค์กรในครั้งนี้ เป็นความแข็งแรงในเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางสังคมของดีแทค ที่ให้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งข้อมูลเกี่ยวไข้หวัดนกจะมีการเผยแพร่ให้เกษตรกรทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไป ทั้งผ่านทาง SMS หรือเทคโนโลยีอื่นๆประกอบในอนาคต การให้คำปรึกษาผ่านทางศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร *1677 และ  website www.rakbankerd.com ของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ทั้งนี้ โครงการ ต้านภัยไข้หวัดนก ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันระวังภัยไข้หวัดนก 20จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทย

 

สำหรับสถานการณ์ของไข้หวัดนกในขณะนี้ จากรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 ทวีปเอเชียพบผู้ป่วยจำนวน 8 คน และเสียชีวิตจำนวน 7 คน ทั้งนี้องค์การ USAID เป็นหน่วยงานสำคัญที่พยายามรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกไม่ให้สร้างความเสียหายต่อระบบการเกษตรและป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน.

 

จากภาพ: นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นาย Michael P. Sillberman ผู้อำนวยการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร. สุดารัตน์ ดำรงวัฒนโภคิน ที่ปรึกษาฝ่ายสุขภาพสัตว์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก USAID นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด จากดีแทค พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการร่วมจัดกิจกรรม ต้านภัยไข้หวัดนก และสัมมนา แผ่นทองของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเร็วๆ นี้สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท

About Author

shyboy

shyboy

Partners