อินเทลและกระทรวงไอซีที จัดเสวนา "ไทยแลนด์ บรอดแบนด์ ฟอรั่ม 2008"

โดย shyboy | 3 ธันวาคม 2551 เมื่อ 02:54 น. | อ่าน 8
อินเทลและกระทรวงไอซีที จัดเสวนา "ไทยแลนด์ บรอดแบนด์ ฟอรั่ม 2008" ถกแนวทางเร่งการใช้บรอดแบนด์พัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้แข่งขันได้บนเวทีโลก
ชวนทุกฝ่ายร่วมปณิธาน ‘5 by 10’ ดันยอดบรอดแบนด์แตะ 5 ล้านพอร์ตภายในสองปี
กรุงเทพฯ, 2 ธันวาคม 2551 วันนี้ อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง ไทยแลนด์ บรอดแบนด์ ฟอรั่ม 2008 ผนึกกำลังพันธมิตรในวงการโทรคมนาคมและไอที ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  บริษัท ทรู           คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและคุณประโยชน์ของบรอดแบนด์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในมุมมองต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาสังคม โดยอินเทลชักชวนให้ทุกฝ่ายร่วมปณิธาน 5 by 10’ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลักดันให้มีจำนวนการใช้บรอดแบนด์ในไทยแตะ 5 ล้านพอร์ตภายในปี ค.ศ. 2010 หรืออีกสองปีข้างหน้า

 

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะประธานของงานแสวนาในครั้งนี้ กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรามีนโยบายเพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในประเทศไทยด้วยความตระหนักดีว่า อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของเยาวชน ซึ่งทางกระทรวงมีนโยบายที่จะผลักดันเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ไวแม็กซ์ และ 3G รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ซึ่งนับเป็นวิธีหนึ่งในการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในระดับรากหญ้า

 

          ทั้งนี้ การสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ยังเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552 2556 ซึ่งกระทรวงฯ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

จากการประมาณการของอินเทล อัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยในปี พ.ศ.2550 มีเพียงร้อยละ 7 ของครัวเรือนไทย หรือประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต และคาดว่าในสิ้นปีอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 11% จากจำนวนพอร์ตประมาณ 1.9 ล้านพอร์ต ซึ่งนับเป็นอัตราตัวเลขที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ประเทศสิงคโปร์ ที่มีอัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในครัวเรือนถึงร้อยละ 93%1

 

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า อินเทล ตระหนักดีว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและด้านอื่นๆ ของคนไทยทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในประเทศอยู่มากโดยเฉพาะในต่างจังหวัด จะทำอย่างไรให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกลายเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนั้น อินเทลเองจึงได้ตั้งเป้าหมายหลักสำคัญในการเป็นหน่วยงานเอกชนที่ขอร่วมผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี บรอดแบนด์ โดยตั้งเป้าให้มีจำนวนการใช้ 5 ล้านพอร์ตเกิดขึ้นจริงภายในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือนไทย ซึ่งปณิธานนี้ตรงกับเป้าหมายด้าน ‘Connectivity’ หรือการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของโครงการ Intel® World Ahead ที่มุ่งมั่นผลักดันให้คนอีกนับพันล้านคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ร่วมกัน  

 

นอกเหนือจากความร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการจัดฟอรั่มครั้งนี้ อินเทลยังได้วางกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีบรอดแบนด์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมมือกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ ด้วยการเสนอแพ็คเกจบริการบรอดแบนด์ราคาพิเศษพ่วงไปกับการซื้อคอมพิวเตอร์ รวมถึงคอนเทนท์ต่างๆ นอกจากนี้ อินเทลยังได้ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในเรื่องการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ทันสมัยและสามารถขยายได้ในวงกว้าง อาทิ เทคโนโลยีไวแม็กซ์ และเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย (Wireless Broadband) อื่นๆ ที่จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดได้มากขึ้น เป็นต้น

 

อินเทลให้ความสำคัญอย่างมากกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะจะให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน และเพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้ในโลกยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อใช้ GDP เป็นตัววัดอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนในประเทศ จะพบว่าประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเป็นประเทศที่มีรายได้ประชากรสูงขึ้นอีกด้วย

 

เกี่ยวกับอินเทล

                อินเทล (NASDAQ:INTC) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมซิลิกอน สร้างสรรค์เทคโนโลยี สินค้า รวมทั้งการริเริ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทลได้ที่ www.intel.com/pressroom และ blogs.intel.com

 

About Author

shyboy

shyboy