ทรูเพิ่มทุนเพื่อปรับฐานความแข็งแกร่งทางการเงินและพร้อมรองรับ 3G

โดย shyboy | 6 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ 13:13 น. | อ่าน 58
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนเพิ่มทุน 1.95 หมื่นล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2551 – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 

การระดมทุนจะดำเนินการโดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านหุ้น และกำหนดราคาเสนอขายในราคา 1.95 บาทต่อหุ้น โดยสามารถเสนอขายในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในแต่ละครั้งสามารถนำมาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนได้อีก    ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นสนใจและเข้าร่วมจองสิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินกว่าสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ 

 

เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ เช่น 3G รวมทั้งชำระคืนหนี้สินเดิม และนำไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์          เทเลเทค จำกัด (มหาชน) หรือ BITCO (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ทรูมูฟ) อีกทั้งยังนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรู ซึ่งการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะพิจารณาลำดับความสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า การเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยเสริมความพร้อมให้กับการเติบโตของทรูในอนาคต ซึ่งยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ที่ผสมผสานบริการ และคอนเทนต์ต่างๆ บนโครงข่ายและ Platform หลากหลายของทรู จะสามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของกลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้น จะทำให้ทรูมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและได้รับโอกาสอย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ 3G”

 

ที่สำคัญ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของทรู ได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ในระยะยาว นายศุภชัยกล่าวสรุป

 

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กล่าวว่า การระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว เป็นแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน   ซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถลดภาระ หนี้สิน ตลอดจนเพิ่มฐานเงินทุน ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการที่บริษัทมี   ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

 

เราเชื่อมั่นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้ทรูกลายเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเงิน การขยายธุรกิจ ซึ่งในที่สุดแล้ว ทั้งผู้ถือหุ้นและลูกค้าของกลุ่มทรู จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นายศุภชัยกล่าวสรุป

 

หมายเหตุ

ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม:

 

5 พฤศจิกายน 2551

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น

25 พฤศจิกายน 2551

ปิดสมุดทะเบียน

19 ธันวาคม 2551

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

 

เงื่อนไขของการเสนอขายอื่นๆ รวมทั้งอัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วันและเวลาในการเสนอขาย ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 4,503 ล้านหุ้น

About Author

shyboy

shyboy

Partners