ดีแทค ร่วมยินดี SEALNet ในโอกาสโครงการส่งเสริมสุขอนามัยและอนุรักษ์ธรรมชาติสู่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์

โดย shyboy | 19 กันยายน 2551 เมื่อ 17:36 น. | อ่าน 125
SEALNet องค์กรเพื่อสังคมซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยด้านการใช้น้ำและการอนุรักษ์ธรรมชาติที่โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม จังหวัดบุรีรัมย์
จากภาพ นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค (กลางภาพเสื้อขาว) ให้เกียรติไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์

 

SEALNet องค์กรเพื่อสังคมซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยด้านการใช้น้ำและการอนุรักษ์ธรรมชาติที่โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม จังหวัดบุรีรัมย์

 

คณะทำงานของ SEALNet ประกอบด้วยกลุ่มคนจากหลากหลายเชื้อชาติ โดยมีผู้นำเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง 4 คน และทุนของรัฐบาลมาเลเซีย 1 คน ซึ่งมีผู้อำนวยการแห่ง Volans Asia และคุณศุกร์สิริ กุลวราพร หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง SEALNet เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 463 คน 

 

โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยในการใช้น้ำอย่างเป็นรูปธรรมและวางรากฐานเพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา

 

ภารกิจเร่งด่วนของเราคือการแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัย ซึ่งเราได้สนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการนี้ร่วมกันคุณศุภัชยา พาราพิบุลย์ (น้องโปเต้) ผู้ดูแลโครงการกล่าว

 

การดำเนินงานขั้นแรกเริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในเรื่องความสำคัญของสุขอนามัยและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำควบคู่กันไปด้วย หลังจากนั้น เพื่อสอดแทรกองค์ความรู้สำหรับการดำรงชีพในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานของ SEALNet จึงได้นำกลุ่มนักเรียนทำการพัฒนาบ่อเลี้ยงปลาและแปลงปลูกผัก โดยการทำความสะอาดบริเวณบ่อเลี้ยงและจัดตั้งระบบชลประทานการให้น้ำแบบหยดแก่แปลงปลูกผัก เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารของเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงสุขอนามัยภายในโรงเรียน คณะทำงานของ SEALNet และกลุ่มนักเรียนจึงร่วมกันทำความสะอาดและช่วยกันทาสีผนังห้องสุขาใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกหวงแหนและภาคภูมิใจว่าเป็น ห้องสุขาแห่งใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ ของพวกเขาเอง

 

ด้วยการระดมความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก dtac ในโครงการ ทำดีทุกวันจากดีแทค และ Johnson&Johnson Medical รวมทั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)  ร่วมให้การสนับสนุน  ทำให้โครงการของ SEALNet ครั้งนี้ สามารถสร้างแท็งค์น้ำมาตรฐานขนาดบรรจุ 2,200 ลิตรจำนวน 2 แท็งค์พร้อมหอพักน้ำ เพื่อสร้างระบบน้ำสะอาด ให้ไหลเวียนในบริเวณโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง, ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้สะอาดและถูกสุขอนามัยและให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อปริมาณจำนวนเด็กนักเรียน, ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตรและดูแลแปลงผักให้มีน้ำอย่างพอเพียง พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อปลาในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม  ซึ่งการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในฐานะเจ้าของร่วมกัน ซึ่งเอื้อต่อการบำรุงรักษาต่อไป นอกจากนั้น กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกทักษะเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนของพวกเขาเองได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพิ่มเติมในอีกทางหนึ่งด้วย    

 

คุณศุกร์สิริ กุลวราพร กล่าวว่า โครงการที่โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงการที่เป็นรูปธรรมของ SEALNet มุ่งเน้นการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัยและการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในโรงเรียน เหนืออื่นใด เรายังส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ผ่านหลักสูตรการสร้างทักษะความเป็นผู้นำของ SEALNet ซึ่งการสร้างความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นของเรานี้เอง ที่ทำให้ SEALNet แตกต่างจากนักศึกษาอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค ได้ให้เกียรติไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยกล่าวว่า กิจกรรมนี้นับว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำดีด้วยใจ การแบ่งปันความรู้ หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและดีแทคยินดีที่ได้เห็นว่าเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทางการศึกษาจากต่างประเทศได้นำความรู้และอุดมการณ์ในการช่วยเหลือสังคมมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ที่ห่างไกล กิจกรรมนี้นอกจากเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม จังหวัดบุรีรัมย์จะได้มีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดได้มาตรฐานใช้อย่างพอเพียงแล้ว กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครที่ร่วมทำโครงการนี้ยังได้มีโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอันจะนำมาซื่งความสุขและความดีที่ยั่งยืนต่อไป

 

ภารกิจหลักของ SEALNet คือการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการสร้างความเป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นอกจากนี้ SEALNet ยังปลูกจิตสำนึกด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ SEALNet

SEALNet หรือ Southeast Asian Service Leadership Network คือองค์กรเพื่อสังคมซึ่งมีฐานการดำเนินงานอยู่ที่ Bay Area ในเมืองซานฟรานซิสโก โดยอุทิศตนเพื่อการพัฒนาชุมชน และศักยภาพของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในช่วงแรกของการจัดตั้งองค์กรเมื่อปี 2547 มีการดำเนินงานโดยคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Stanford University โดยได้รับความช่วยเหลือจาก SALI หรือ Southeast Asian Leadership Initiative ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างภาวะผู้นำในหมู่เยาวชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ต่อมาในปี 2549 SEALNet และ SALI จึงรวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อองค์กรว่า SEALNet

About Author

shyboy

shyboy

Partners