ดีแทค มอบรางวัลคนพันธุ์ดี ทุกอาทิตย์ถึงสิ้นปี พร้อมสานฝันกีฬาเพื่อเยาวชน ห่างไกลอบายมุข มอบอุปกรณ์กีฬา 11 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

โดย shyboy | 12 กันยายน 2551 เมื่อ 00:30 น. | อ่าน 2
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station FM 96.0 เริ่มกิจกรรมใหม่โดยร่วมกันส่งเสริมการทำความดีในภาคประชาชนผ่านกิจกรรม "คนพันธุ์ดี"
11 กันยายน 2551 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station FM 96.0 เริ่มกิจกรรมใหม่โดยร่วมกันส่งเสริมการทำความดีในภาคประชาชนผ่านกิจกรรม คนพันธุ์ดีโดยสถานีได้เปิดสายให้ผู้ฟังรายการโทรเข้ามาบอกเล่าเรื่องราวความดีที่ที่ตนเองทำในชีวิตประจำวันหรือพบเห็นความดีที่ผู้อื่นทำ ต่อจากนั้นรายการจะคัดเลือกเรื่องที่น่าประทับใจมากที่สุดประจำสัปดาห์ เพื่อมอบรางวัลส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำความดีทุกอาทิตย์ถึงสิ้นปี เป็นการสร้างเครือข่ายความสุขและความดี สร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค กล่าวว่า ดีแทคได้จัดรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว โดยเจ้าของเรื่องที่ได้รับรางวัล คนพันธุ์ดีจะได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมกับของที่ระลึกชุดพิเศษซึ่งเป็นงานฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางไทรภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในผลงานด้านหัตถศิลป์จากเพื่อนร่วมชาติ

 

พร้อมกันนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคยังเดินหน้าภาคเยาวชน จัดกิจกรรมร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรม ทำดีทุกวัน ร่วมด้วยช่วยกันสานฝันกีฬาเพื่อเยาวชน ห่างไกลอบายมุขเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาแก่เยาวชน ให้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดต่าง ๆ  อีกทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้านความมั่นคงและด้านสังคม

 

โดยภายใต้โครงการดังกล่าว ดีแทคได้มอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐและผู้ฟังรายการ โดยพิจารณาว่าเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและต้องการการสนับสนุน เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสม คุณภาพดี สำหรับฝึกทักษะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข นอกจากการมอบอุปกรณ์กีฬาแล้ว ยังได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างทัศนคติและรณรงค์ให้เยาวชนสำนึกในการทำความดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการทำดีทุกวันให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป.
บรรยายภาพ คนพันธุ์ดี: นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด มอบรางวัล คนพันธุ์ดีให้กับนายประวิทย์ นิจสกิจ และนายบุตรดี ประคุณดี เจ้าของเรื่องราวความดีที่น่าประทับใจประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

About Author

shyboy

shyboy

Partners