กทช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ใหม่

โดย shyboy | 29 สิงหาคม 2551 เมื่อ 17:09 น. | อ่าน 6
กทช. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ให้รับรู้และแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond) ที่ที่ปรึกษาโครงการ 3G จัดทำขึ้น  ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้งานแก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการได้จัดทำกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 3G โดยมุ่งเน้นไปที่ย่านความถี่ใหม่ คือย่าน 1.9/2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นย่านความถี่สากลที่กำหนดไว้สำหรับ 3G และได้นำแนวทางประสบการณ์การจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ของต่างประเทศมาเทียบเคียง เพื่อหาแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (international best practice) มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจัดสรรคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้  กรอบการศึกษาที่สำคัญของที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ ว่าจะใช้หลักการใดจึงจะเหมาะสม (มาก่อนได้ก่อน การเลือกแบบสุ่ม การประกวด หรือการประมูล) จำนวนใบอนุญาตที่สามารถจัดสรรได้ (3 ราย หรือ 4 ราย) ขอบเขตการประกอบกิจการ (ทั่วประเทศหรือเฉพาะภูมิภาค) เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต (ซึ่งเรียกว่ากระบวนการพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้น หรือ pre-qualifications) และสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขหลังรับใบอนุญาต (เช่น คุณภาพการให้บริการ หรือ ข้อกำหนดในการขยายโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หรือประชากร) รวมทั้งเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านความถี่นั้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก็คือ ไทยโมบาย

กทช. ตระหนักว่า การเปิดโอกาสให้มีการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ย่อมเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากพัฒนาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วที่มากขึ้น สัญญาณมีความชัดเจนและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์จากการใช้บริการโทรคมนาคมที่หลากหลายมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ การรับส่งอีเมล์และไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังสามารถส่งคลิปเสียง/คลิปวีดีโอ เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ สนทนาในลักษณะได้ยินเสียงและเห็นภาพพร้อมกัน (video conference) ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคของการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงไร้สาย หรือ Mobile Broadband Communications อย่างแท้จริง

อนึ่ง กทช. จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นการทั่วไป อีก 3 ครั้ง โดยจะจัดหมุนเวียนไปในแต่ละภาค โดยครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กันยายน 2551 ต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 19 กันยายน 2551 แล้วไปสิ้นสุดที่ภาคใต้    ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน  ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครบทั้ง 4 ภาคแล้ว ที่ปรึกษาโครงการจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลผล เพื่อสรุปและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 3G ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอต่อ กทช. พิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้ายต่อไป ทั้งนี้ กทช. คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 3G ได้ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2552

About Author

shyboy

shyboy

Partners