คณะทำงานการคงสิทธิเลขหมายเสนอ กทช. แก้ไขร่าง “การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่”

โดย shyboy | 4 สิงหาคม 2551 เมื่อ 23:57 น. | อ่าน 30
คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมการคงสิทธิเลขหมาย ได้ยื่นเรื่องต่อ กทช. วันนี้เพื่อขอแก้ไขร่างการคงสิทธิเลขหมายที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำประชาพิจารณ์อยู่ในขณะนี้

4 สิงหาคม 2551 – คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมการคงสิทธิเลขหมาย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ประจำที่ทุกราย ผู้แทนจากตัวแทนผู้บริโภค และผู้แทนจาก กทช. ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) วันนี้เพื่อขอแก้ไขร่างการคงสิทธิเลขหมายที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำประชาพิจารณ์อยู่ในขณะนี้


 


ข้อแก้ไขหลักที่เสนอไป ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการขอโอนย้าย จากเดิมที่ กทช. กำหนดไว้ไม่เกินครั้งละ 300 บาท คณะทำงานขอให้เปลี่ยนเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน และเป็นอัตราที่กทช. ได้ให้ความเห็นชอบ เพราะจะโปร่งใสกว่า เมื่อคิดอัตราโดยมีที่มาที่ไป คือคิดคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนย้ายเลขหมาย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจวิธีการคิดคำนวนดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น


 


จากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาต้นทุนการโอนย้าย พบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอัตราที่สะท้อนต้นทุนจะเป็นอัตราที่ต่ำกว่า 300 บาท และการที่ระบุว่าเป็นอัตราสะท้อนต้นทุนจะสามารถป้องกันไม่ให้มีการคิดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง หรือใช้อัตราสูงสุดที่ กทช. ยอมรับได้


 


ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ลงทุนให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสิทธิการคงเลขหมายหรือ Clearing House นั้น คณะทำงานเสนอว่าควรเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในการจัดตั้ง และบริหาร Clearing House เนื่องจากผู้ประกอบการมีความสามารถในการให้บริการได้ในราคาที่ไม่หวังกำไร อีกทั้งยังสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในขณะที่ Clearing House ที่ไม่ได้ลงทุนโดยผู้ประกอบการ อาจจะแสวงหากำไรโดยคิดค่าบริการในอัตราสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงต้นทุน และในกรณีที่เกิดการขาดทุน อาจหยุดให้บริการซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หากผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนใน Clearing House เอง เพราะรายได้หลักของผู้ประกอบการอยู่ที่การให้บริการโทรศัพท์ ไม่ใช่การให้บริการการโอนย้าย และการให้บริการการโอนย้ายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ


 


สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่มีการเสนอให้แก้ไข จะเกี่ยวข้องกับระเบียบในการโอนย้ายเพื่อให้รัดกุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเป็นเจ้าของเลขหมายของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ประสบปัญหาการแอบอ้างนำชื่อไปใช้ในภายหลัง และเพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ กทช. เรื่องสัญญามาตรฐานในการให้บริการโทรคมนาคมที่ระบุไว้ อาทิ การให้ลูกค้าพรีเพด ลงทะเบียนกับผู้ใช้บริการเดิมก่อนที่จะสามารถมาขอโอนย้ายได้


 


คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมการคงสิทธิเลขหมาย คาดหวังว่า กทช. จะหยิบยกประเด็นข้อเสนอต่าง ๆ มาพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนได้ตามความต้องการ บนพื้นฐานการให้บริการคงสิทธิที่โปร่งใสและในอัตราที่เป็นธรรม

About Author

shyboy

shyboy

Partners