มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมมอบรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ๗๖ จังหวัด

โดย shyboy | 7 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 17:39 น. | อ่าน 11
มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมมอบรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ๗๖ จังหวัด
ส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกษตรกรรมท้องถิ่น

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ – เนื่องในโอกาสครบรอบทศวรรษมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทคในฐานะพันธมิตรด้านกิจกรรมทางสังคม พร้อมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อยอดด้วยการทำโครงการ “เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” เฟ้นหาภูมิปัญญาเกษตรกรรม พร้อมมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่มีผลงานโดดเด่นจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ  เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบสัมมาอาชีพด้านการเกษตร


 


นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริหารดีแทคและประธานกรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” มุ่งเฟ้นหาเกษตรกรผู้มีทักษะความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆได้ อันประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถในด้านการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมง เกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาที่ดินและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมทั้งการจัดการและพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดในการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนของคนในท้องถิ่น และส่งเสริมแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 


ดีแทคและมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดได้เชิญชวนผู้สนใจจากทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงาน สถาบัน ชุมชน เครือข่ายชุมชน เยาวชน อบต. เกษตรกร หรือประชาชน ให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ส่งมาได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเฟ้นหาโครงการที่โดดเด่นที่สุดของแต่ละจังหวัด ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนโครงการเป็นมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรแต่ละจังหวัด     ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการดังกล่าวจะมาร่วมเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรอื่นๆ ต่อไป 


 


นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่าการสนับสนุนโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการทำกิจกรรมภาคสังคมของดีแทคในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำดีของคนทุกระดับ สำหรับกิจกรรมนี้จะช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรซึ่งเป็นระดับรากหญ้าของสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยแรงหนุนจากทุกภาคส่วน 


 

ตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ดีแทคได้ให้การสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙ คน จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหวังให้เยาวชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกรไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาและสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่กลับคืนสู่มาตุภูมิ สามารถริเริ่มและสานต่องานพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีแทคมุ่งหวังจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

About Author

shyboy

shyboy

Partners