ไมโครซอฟท์ร่วมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงานไทย หลังบ่มเพาะผ่านโครงการ Microsoft Executive Trainee

โดย shyboy | 30 มิถุนายน 2551 เมื่อ 12:56 น. | อ่าน 23
ไมโครซอฟท์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการ Microsoft Executive Trainee (MSET) ในงาน MSET Graduation Day พร้อมป้อนสู่ตลาดแรงงาน

กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2551 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอบรมจากโครงการ Microsoft Executive Trainee (MSET) ในงาน MSET Graduation Day พร้อมป้อนสู่ตลาดแรงงาน ตอกย้ำเป้าหมายพันธกิจ Unlimited Potential ที่ว่าทุกคนมีศักยภาพสูงสุดในตัวเอง การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของโอกาสทางเศรษฐกิจ การช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองด้วยการร่วมสร้างงานให้กับสังคม จะช่วยผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก


 


โครงการ Microsoft Executive Trainee หรือ MSET เป็นโครงการที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจบใหม่ในทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเรียนหรือผลการเรียนในการสมัคร ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสทำงานกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้เป็น Microsoft Executive Trainee หรือ MSET ซึ่งจำนวนจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนั้น จะได้มีโอกาสเลือกทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ของทางบริษัทโดยสมัครใจ และมีโอกาสในการหมุนเวียนทำงานไปตามส่วนอื่นๆ ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ค้นหาความถนัดและศักยภาพของตนเอง โดยทางบริษัทจะมอบหมาย mentor หรือบุคลากรสำหรับให้คำปรึกษาคำแนะนำและสอนงานให้กับ MSET แต่ละคนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการอบรมและสัมมนาตลอดระยะเวลาของโครงการด้วยเช่นกัน พร้อมวัดผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการต่อไป


 


นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด “จากสภาพตลาดแรงงานไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง กล่าวคือ จำนวนผู้หางานมีมากกว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับ อีกทั้งบริษัทส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสามารถเริ่มงานได้ทันที ทำให้นักศึกษาจบใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การทำงาน ขาดโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างน่าเสียดาย โดยนักศึกษาเหล่านั้นอาจมีศักยภาพและความสามารถที่ดีและโดดเด่นได้ ประกอบกับความเข้าใจที่ว่านักศึกษาที่จบใหม่อาจจะยังมีความต้านทานหรือความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรการทำงานจริงค่อนข้างน้อย ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การลาออกและเปลี่ยนงานบ่อย เพียงเพราะขาดโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถและศักยภาพของตนเอง  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่มีประสบการณ์ และมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริงกับองค์กรข้ามชาติ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจความต้องการในการทำงานและศักยภาพของตนอย่างแท้จริง ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงริเริ่ม โครงการ Microsoft Executive Trainee หรือ MSET เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสกับนิสิตนักศึกษาไทยที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยหมุนเวียนไปตามแผนกต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นหางานในส่วนที่ตนเองชอบและมีศักยภาพที่ถนัดจริงๆ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และกระบวนการทางความคิดต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงไปใช้กับการทำงานในอนาคต และเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งแก่องค์กรและต่อตัวนักศีกษาเอง”


 


นอกเหนือจากประสบการณ์ในการทำงานจริงที่นักศึกษาจะได้รับจากการร่วมงานกัไมโครซอฟท์ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมกับลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนทำแผนธุรกิจ ฯลฯ แล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเพิ่มเติมคือ เงินเดือนและสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานไมโครซอฟท์คนหนึ่ง


 


ในปีที่ผ่านมา นิสิตนักศึกษาจำนวน 9 คนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับไมโครซอฟท์เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งแต่ละคนมีที่มาหลากหลาย แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือ ศักยภาพในตัวเองที่แสดงออกมาในการทำงานอย่างทุ่มเทเต็มที่เช่นพนักงานประจำ ค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรและงานประเภทไหน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดในตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของไมโครซอฟท์ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมของไมโครซอฟท์ ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ในงาน MSET Graduation Day ในวันนี้ ส่วน MSET 2009 จำนวน 15 คน ในรุ่นปัจจุบัน กำลังอยู่ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551


 


นางสาววริยา อิทธิประภาส (หญิง) MSET 2008 จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ช่วงที่ใกล้จะเรียนจบแล้วต้องเริ่มที่จะหางาน ก็เกิดคำถามกับตัวเองว่า ตัวเองอยากที่จะทำงานอะไร อยากที่จะทำงานในสาขาที่ตัวเองจบหรือเปล่า ช่วงเวลานั้นเองก็ได้ทราบว่ามีโครงการ Microsoft Executive Trainee จึงรู้สึกว่าโครงการนี้แหล่ะที่จะสามารถตอบโจทย์เราได้ พอได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจึงได้รู้ว่าเราคิดไม่ผิดจริงๆ ที่นี่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานในสาขาต่างๆ ได้ทำงานในสิ่งที่เราคิดว่าบริษัทอื่นจะกล้าเปิดโอกาสให้เราแบบนี้เหรอ ทำให้ดิฉันเข้าใจว่าคำว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะทำให้เราสามารถแสดงศักยภาพที่เรามี รวมถึงผลักดันให้เราแสดงศักยภาพส่วนอื่นๆที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ออกมาด้วย เมื่อถึงช่วงเวลาที่เราต้องรับรุ่นต่อไป เรารู้สึกอยากที่จะให้น้องๆได้มีโอกาสที่ดีอย่างที่เราเคยได้ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ที่เปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่อย่างเราได้ค้นหาตัวเอง”


 


นางสาวศิวพร ประจวบลาภ (นก) คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า “นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อความสำเร็จในการทำงาน โครงการนี้เป็นเหมือนโรงเรียนทางด้านธุรกิจ ที่สอนให้เรารู้จักความแตกต่างของคำว่าเก่งคนและเก่งงานตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ก็รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พอที่จะก้าวทันตามความรู้ของพี่ๆ ที่นี่ได้บ้าง เพราะคนที่นี่มีความสามารถและพร้อมที่จะเป็นครูเพื่อสอนเราอยู่เสมอๆ จนมีความรู้สึกว่าเมื่อจบโครงการนี้ไป เราคงจะได้รับปริญญาอีกใบ คือ ปริญญาเกี่ยวกับชีวิตการทำงานนั่นเอง”


 


นางสาวตฐิยา ชัยเศรษฐพงศ์ (ผึ้ง) คณะรัฐศาสตร์   กล่าวว่า “จะมีที่ไหนให้โอกาสคุณได้เท่าที่นี่……ค้นพบความเป็นตัวคุณได้ที่ไมโครซอฟท์ ที่ที่ให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างไม่สิ้นสุด พร้อมเรียนรู้การทำงานจริงไปกับนักธุรกิจที่มากไปด้วยประสบการณ์  และก้าวไกลไปกับความรวดเร็วในการทำงานของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าคุณจะจบมาจากสาขาไหน หรือสถาบันใด ไมโครซอฟท์ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในควมสำเร็จของคุณ”


 


นายสฤษดิ์เดช  เครือสุวรรณ์ (ปอม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี “เริ่มต้นด้วยก้าวแรกไปกับไมโครซอฟท์ นับได้ว่าเราจะก้าวไปสู่เส้นทางที่มั่นคงในอนาคต เพราะที่นี่ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานจากนักธุรกิจที่มากไปด้วยประสบการณ์ และเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงานจริง ที่ไมโครซอฟท์เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ Young Executive Trainee แต่เราจะเป็นเสมือนหนึ่งในพนักงานที่ได้รับการผลักดันให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของเรา”


 


นายนพรัตน์ ลีลาวณิชย์ (ต้อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ “สำหรับผมแล้ว MSET เปรียบเสมือนกระจกเงาที่ทำให้ตระหนักถึงศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ สะท้อนจุดแข็งที่ต้องรักษาและเปิดโอกาสให้เรียนรู้จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง MSETเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ ได้ให้เพียงแค่กระดาษแผ่นเดียว แต่เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผมได้รู้จักกับความท้าทายในโลกธุรกิจกับบริษัทระดับโลกอย่าง Microsoft”


 


ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ทำงาน บริษัทจะมอบหมาย mentor หรือบุคลากรที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำและสอนงานให้กับนักศึกษาหรือ MSET แต่ละคนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้เรียนรู้การทำงานอย่างจริงจัง รับทราบและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด


 


 


เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน 1 ปีแล้ว นักศึกษาจากโครงการฯ จะได้รับคำแนะนำด้านการสมัครงานจากไมโครซอฟท์ คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการสมัคร การออกจดหมายรับรองการทำงาน วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและ Resume อย่างถูกต้อง หรือแม้กระทั่งได้รับข้อเสนอตำแหน่งงานที่ไมโครซอฟท์หากมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาฝึกงานหรือ MSETเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับทั้งในด้านความสามารถและคุณภาพการทำงาน


 


ผู้สนใจโครงการ Microsoft Executive Trainee สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.microsoft.com/thailand/mset

About Author

shyboy

shyboy

Partners