AIS นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคใต้ ณ รพ.สต.บางทอง จ.พังงา นำร่องใช้ “อสม.ออนไลน์”

โดย memine | 31 สิงหาคม 2560 เมื่อ 22:45 น. | อ่าน 87

AIS 2

เอไอเอส นำสื่อมวลชนลงภาคใต้ ติดตามการนำ แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เข้าไปส่งเสริมการทำงานเชิงรุก ชูจุดเด่นเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุขระหว่าง รพ.สต. กับ อสม. อย่างแท้จริง

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาและขยายการใช้งาน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม ให้กับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้นำไปใช้งานด้านสาธารณสุขชุมชนเพื่อให้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในบริบทชุมชนต่าง ๆ อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ในด้านสาธารณสุข โดยเอไอเอสได้ทำงานร่วมกันกับ รพ.สต. อสม. และกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ได้นำแอปฯ อสม.ออนไลน์ไปใช้งานแล้วจำนวน 672 แห่งทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ มีจำนวน 149 รพ.สต. ซึ่งรพ.สต.บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ถือเป็น รพ.สต.นำร่องในจังหวัดพังงา

ล่าสุดบริษัทฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคใต้ ณ รพ.สต.บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ติดตามการนำแอปฯ อสม.ออนไลน์ ไปใช้งาน ซึ่งได้มีการศึกษาการทำงานของแอปฯอสม.ออนไลน์ และเห็นจุดเด่นการเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำงานของ รพ.สต. และ อสม. ในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพชุมชน และช่วยในการสื่อสารข้อมูลผ่านไปยัง อสม. และสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AIS 5

นางรัชนี หนูเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กล่าวว่า รพ.สต.บางทอง มีประชากรที่ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 3,300 คน 776 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต 3 คน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 72 คนที่ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่าง รพ.สต. กับ อสม. ในอดีตที่ผ่านมาคือการโทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่บ้างแต่พบปัญหาในเรื่องการใช้งานที่ยังไม่เฉพาะเจาะจงเพราะมีหลากหลายเรื่องปะปนกันทำให้หลายครั้งที่ อสม. พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ รพ.สต. ส่งให้แก่ อสม.

โดยเมื่อทาง รพ.สต. ทราบว่าเอไอเอสมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง รพ.สต. กับ อสม. และเป็นแอปฯที่ได้รับรางวัลระดับโลกทาง รพ.สต.บางทอง จึงได้ศึกษาการทำงานของแอปฯอสม.ออนไลน์ และได้ติดต่อมาทางเอไอเอสเพื่อนำแอปฯ อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากเห็นถึงจุดเด่น และความแตกต่างของแอปฯ อสม.ออนไลน์ โดยเฉพาะการที่เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการทำงานสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง และ รพ.สต.เป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงเพราะแอปฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานที่เข้าถึงเฉพาะกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีการจัดเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน และตรงกับการทำงานที่เราทำอยู่จึงคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการทำงานอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ภายหลัง รพ.สต.บางทองได้นำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งานได้ระยะหนึ่ง สิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดคือการทำให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันสถานการณ์ ซึ่งมีแอปฯ อสม.ออนไลน์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงงานระดับพื้นที่มาสู่ รพ.สต. โดยการให้ อสม. ส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่แจ้งกลับมายัง รพ.สต. ผ่านทางแอปฯ อสม.ออนไลน์ได้ตลอดเวลา

ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ รพ.สต.สามารถส่งข้อมูล ข่าวสารเรื่องสุขภาพที่สำคัญ เช่น การนัดรับวัคซีน แจ้งการให้บริการในคลินิกโรคเรื้อรัง การระบาดของโรคในพื้นที่ อาทิ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งไปยัง อสม.ทุกคนเพื่อนำไปบอกต่อกับคนในครอบครัว หรือชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะได้ป้องกัน และเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเองได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นช่องทางให้ อสม.ได้ส่งภาพ เสียงหรือข้อความเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง จึงช่วยลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารระหว่าง รพ.สต. กับ อสม.ในพื้นที่ ที่สำคัญทำให้ไม่พลาดการติดต่อในเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

AIS 7

“แอปฯ อสม.ออนไลน์มีจุดเด่นที่เป็นเมนูภาษาไทย ตัวหนังสือขนาดใหญ่ ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับการทำงานของ อสม.ไม่ซับซ้อน และเป็นระบบปิดเฉพาะกลุ่มการทำงานของเราจริง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับวัยของอสม.โดยเราได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560 แล้วก็ค่อยๆสอนการใช้งานกันอยู่เสมอ  นอกจากนี้เราจัดให้มี อสม.ที่มีความรู้คอยถ่ายทอด และให้คำปรึกษาในการใช้งานเพราะเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งใหม่ของเราที่ อสม.จำเป็นต้องเรียนรู้ ตอนนี้มีการใช้งานมากกว่า 90% แล้วซึ่งเราก็พบว่าได้ประโยชน์จริง ๆ ”

นางมยุรา คันธานนท์ ประธานอสม.ตำบลบางทอง อ.ท้ายเหมือง กล่าวว่า อสม.ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นแอปฯ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเฉพาะเรื่องการทำงานสาธารณสุขเท่านั้น ทำให้ อสม.ไม่พลาดเรื่องสำคัญไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งต่างจากในอดีตที่ใช้การติดต่อสื่อสารแบบรวมทุกเรื่องไว้ในแอปฯเดียวกัน ที่สำคัญช่วยให้อสม.ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้เพราะเป็นข้อมูลที่ส่งมาจาก รพ.สต.โดยตรง ทำให้ อสม.สามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปแจ้งบอกต่อกับคนในครอบครัว หรือคนในชุมชนที่ดูแลเพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังตนเองได้อย่างถูกวิธี และเชื่อถือได้

นอกจากนี้ อสม.ยังนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการส่งภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ เช่นการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.สามารถติดตามอาการผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้อย่างใกล้ชิด และการลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.สามารถประเมินพื้นที่เสี่ยงในการป้องกัน และเฝ้าติดตามได้อย่างใกล้ชิดต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมไปถึงการส่งภาพการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอื่นๆภายในชุมชนเพื่อเป็นการแจ้งรายงานให้กับเจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.หมู่บ้านอื่นๆได้รับทราบไปพร้อมๆกันซึ่งแน่นอนว่าอสม.ทุกคน และเจ้าหน้าที่รพ.สต.จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทุกกิจกรรม

นายวิฤทธิ์ บุญเอิบ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการด้านเทคนิค-ภาคใต้ เอไอเอส กล่าวว่าเพื่อรองรับการทำงานด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์บริษัทฯเราจึงขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ต้องครอบคลุม และมีคุณภาพ เพราะทุกวันนี้การใช้งานเปลี่ยนจากการสื่อสารผ่านเสียงเป็นการสื่อสารด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมาก ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และสุขภาพมีความ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีผู้ที่มีความรู้ด้านนั้นๆช่วยกรองข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ และครบถ้วน ในพื้นที่ภาคใต้บริษัทฯมีการขยายติดตั้งสถานีฐานกว่า 5,400 จุดครอบคลุม ทั้ง 14 จังหวัด และมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้งานบนเครือข่ายเอไอเอสสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงการใช้งานทั้งแบบเสียง และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ซึ่งครอบคลุมแล้วกว่า 98.72% ของพื้นที่มีประชากรอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เอไอเอสพร้อมส่งเสริมการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ สำหรับอสม.ที่ใช้งานบนเครือข่ายเอไอเอสสามารถใช้งานแอปฯฟรีโดยไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ต  และพิเศษสุดเพียง กด*630# โทรออก ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2560 เป็นต้นไป จะสามารถใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์ฟรีที่ความเร็ว 1 Mbps ตลอดการใช้งาน เพื่อทำให้การทำงาน การสื่อสารของอสม. และรพ.สต.เต็มประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนอสม.ที่ใช้งานบนเครือข่ายอื่นๆก็สามารถใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ได้ตามแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายนั้น ๆ

About Author

memine

memine

Partners