อนุญาโตตุลาการ ตัดสินชี้ขาดให้ดีแทคได้รับค่าตอบแทนค้างชำระจากดีพีซีอีกหนึ่งงวดจำนวน 18,548,401 เหรียญสหรัฐ

โดย shyboy | 9 เมษายน 2551 เมื่อ 13:40 น. | อ่าน 5
ดีแทค ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งชี้ขาดกรณีพิพาทให้ดิจิตอลโฟน ชำระเงินค่าตอบแทนที่ค้างชำระเป็นเงินจำนวน 18,548,401 เหรียญสหรัฐ

9 เมษายน 2551 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งชี้ขาดกรณีพิพาทหมายเลขดำที่ 62/2546 ที่ดีแทคเรียกร้องให้บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ ดีพีซี ชำระเงินค่าตอบแทนที่ค้างชำระเป็นเงินจำนวน 18,548,401 เหรียญสหรัฐ โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ดีแทคได้รับชำระเงินจำนวน 4 ใน 5 ส่วนของยอดเงินที่เรียกร้อง หรือคิดเป็นจำนวน 14,838,720.80 เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป


 


นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เปิดเผยว่าคดีความดังกล่าวสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เนื่องจากบริษัทฯ ได้โอนสิทธิและหน้าที่การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ PCN 1800 ตามสัญญาสัมปทานโดยโอนความถี่บางส่วนกลับไปให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้สัมปทานและ กสท ได้แบ่งคลื่นความถี่ให้กับดีพีซี เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เครือข่ายของดีแทค ซึ่งในสัญญาระบุว่า ดีพีซีจะต้องชำระเงินค่าตอบแทนในการโอนสิทธิและหน้าที่และค่าใช้เครือข่ายของดีแทค ให้ดีแทคเป็นงวด ๆ ทั้งสิ้น 8 งวด แต่หลังจากที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ามาถือหุ้นในดีพีซี ก็มีการค้างชำระใน 4 งวดสุดท้าย ได้แก่ งวดที่ห้า 16.9 ล้านเหรียญสหรัฐ งวดที่หก 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐ งวดที่เจ็ด 40.63 และงวดที่แปด 46.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจำนวนเงินที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินให้ดีพีซีชำระแก่ดีแทคในครั้งนี้เป็นเงินงวดที่หก หลังจากได้มีคำตัดสินให้ดีพีซีชำระเงินงวดที่ 7 และ 8 ไปแล้วก่อนหน้านี้.

About Author

shyboy

shyboy

Partners