กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และฮัทช์ เปิดโอกาสให้คนพิการบริหารจัดการระบบ Telesales

โดย shyboy | 20 มีนาคม 2551 เมื่อ 03:17 น. | อ่าน 20
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และฮัทช์ เปิดโอกาสให้คนพิการบริหารจัดการระบบ Telesales เสนอบริการเพลงรอสายครบรอบ 5 ปี จากฮัทช์ เพื่อสร้างรายได้ และ ส่งเสริมคุณค่าของคนพิการ

(กรุงเทพฯ :  17 มีนาคม 2551) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ดิจิตอล บิสซิเนส) และ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด หรือ “ฮัทช์” มอบหมายให้บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มคนพิการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริหารจัดการระบบ Telesales ให้กับแคมเปญบริการเพลงรอสายจากฮัทช์ครบรอบ 5 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีนาคม ถึง พฤษภาคมศกนี้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯในการเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยรวมถึงผู้พิการและด้อยโอกาส


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายสุธา  ชันแสง)  กล่าวว่า “เนื่องด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWD Outsource Management Co., Ltd.)  ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยผู้พิการ พร้อมด้วยบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทช์) และบริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ (ดิจิตอล  บิสซิเนส)  ร่วมกันเปิดตัวโครงการ  Telesales  สำหรับคนพิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถในการบริหารจัดการระบบ  ด้วยอุปกรณ์ไอที  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  และอินเตอร์เน็ต   โดยมีกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  50  คน   ทำหน้าที่เสนอบริการเพลงรอสายให้แก่ลูกค้าที่สนใจผ่านทางโทรศัพท์  ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการที่ลูกค้าสมัครบริการเพลงรอสาย  บริษัทฮัทช์และแกรมมี่จะมอบให้แก่กลุ่มผู้พิการที่บริหารและจัดการระบบ Telesales  ดังกล่าว โดยโครงการมีระยะเวลา  3  เดือน (ระยะที่1)  คือ  เริ่มในวันที่  20  มีนาคม – 20  มิถุนายน  2551  ทั้งนี้  ก่อนเริ่มโครงการบริษัทฮัทช์ร่วมกับบริษัท  พี ดับบลิวดี  เอาท์ซอส  เมเนจเม้นท์ จำกัด  ได้จัดฝึกอบรมการดำเนินการ Telesales  ให้กับกลุ่มคนพิการ  เพื่อให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 14  มีนาคม  2551  โครงการนี้มีลักษณะพิเศษที่ผู้พิการสามารถทำงานที่บ้านได้


 


รมว. พม.  กล่าวต่อไปอีกว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยในระดับนโยบายได้ประสานผลักดันให้กระทรวงต่างๆ ออกมาตรการขึ้นมาดูแลคนพิการ เช่น กระทรวงการคลังออกมาตรการภาษีให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ของผู้ดูแลคนพิการ  การให้                สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานและสามารถนำค่าจ้างไปลดหย่อนภาษีได้  หรือให้สถานประกอบการที่จ้าง   คนพิการมากกว่าร้อยละ 60  มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในปีนั้น  ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแล้ว นอกจากนั้นก็กำลังทำงานกับกระทรวงแรงงานออกมาตรการด้านการจ้างงาน เป็นต้น สำหรับความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะด้านอาชีพและการมีงานทำนั้น ถือเป็นภารกิจที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยกระทรวงฯ มีข้อมูลคนพิการทุกประเภทกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 7 แสนราย  จำแนกได้ทั้งอายุ ระดับการศึกษา ระดับความพิการ ตลอดจนความต้องการด้านอาชีพการมีงานทำ ที่สถานประกอบการหรือภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ 


 


รมว. พม.  กล่าวในตอนท้ายว่าขอชื่นชมในความคิดริเริ่มของภาคเอกชนที่ได้มีการดำเนินงานในลักษณะนี้  โดยเฉพาะส่งเสริมให้คนพิการทำงานที่บ้าน เป็นการขจัดปัญหาเรื่องการเดินทาง ช่วยให้คนพิการไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม โครงการลักษณะนี้ต้องเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่น ๆ และนำไปขยายผลให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนสืบไป 


 


นายธีรพันธ์ ศิริสุนทรไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด หรือ “ฮัทช์” กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ฮัทช์ได้ใช้บริการ Telesales ผ่านบริษัท ที่ให้บริการลักษณะนี้อยู่แล้วในตลาด อย่างไรก็ตามการ ที่ฮัทช์ได้มอบหมายให้บริษัท พีดับบลิว เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินการโดยคนพิการทุพพลภาพ เพราะฮัทช์ ต้องการเปิดโอกาสให้กับคนพิการทุพพลภาพแต่ยังมีศักยภาพเท่าเทียมกับคนปรกติได้แสดงความสามารถในการบริหารจัดการระบบ Telesales ด้วยอุปกรณ์ไอทีอย่างโทรศัพท์  มือถือและอินเทอร์เน็ต ซึ่งหลังจากการทดสอบการทำงานของคนพิการกลุ่มดังกล่าว เราพบว่ากลุ่มคนพิการสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับคนปรกติทั่วไป”


         


ทั้งนี้ กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมดำเนินการ Telesales กับบริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นอัตราเดียวกับการบริการ Telesales ในตลาด ทั้งนี้ฮัทช์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อฝึกอบรมการดำเนินการ Telesales ให้กับกลุ่มคนพิการเพื่อให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกับ Telesales ที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนทั่วไป


 


“ทั้งนี้โครงการ Telesales ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการนำร่อง ถ้าหากเราได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า เราก็มีแนวโน้มที่จะให้ บริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด บริหารและดำเนินการ Telesales ในแคมเปญอื่นๆ ของเราต่อไปในอนาคต” นายธีรพันธ์ กล่าว


 


นายอภิชาติ์  หงษ์หิรัญเรือง ผู้บริหารอำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ดิจิตอล บิสซิเนส) กล่าวว่า “แกรมมี่ ได้ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ให้บริการเพลงรอสายรวมถึงมิวสิคคอนเท้นต์อื่นๆ ตั้งแต่ฮัทช์ได้เริ่มเปิดให้บริการ ซึ่งเราได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการตลอดมา สำหรับโครงการ Telesales เพื่อเพิ่มยอดแคมเปญเพลงรอสายครบรอบ 5 ปีที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนพิการในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของแกรมมี่ที่ต้องการคืนกำไรให้กับสังคม แกรมมี่  มีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม แต่ยังเป็นโครงการที่สร้างคุณค่าให้กับคนพิการที่มีศักยภาพได้แสดงความสามารถเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองหรือกับครอบครัวได้อีกด้วย


 


นางสุรภาธนันท์ นิธิยศจิระโชติ  บริษัท พี ดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จำกัด “ดิฉันในฐานะตัวแทนกลุ่มคนพิการซึ่งรวมตัวกันในรูปแบบของบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท พี ดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จำกัด ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย แกรมมี่ ฮัทช์ และ กระทรวงฯ ที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดง ศักยภาพและความสามารถทำงานผ่านโครงการTelesalesในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ บริษัท พี ดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จำกัด เรามีสมาชิกที่มาเข้าร่วมในโครงการนี้ถึง 50 คน ซึ่งคนพิการเหล่านี้เป็นกลุ่มคนพิการที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการรวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ไฮเทคเช่นเดียวกับคนทั่วไป คนพิการจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ประกอบการทำหน้าที่ Call Center โดยได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน และค่าคอมมิชชั่น เมื่อลูกค้าใช้บริการเพลงรอสาย ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 20 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป โดยปกติผู้พิการมีหลายลักษณะความพิการ ซึ่งถ้ามีการจัดการที่ดี และมอบหมายงานให้แก่ผู้พิการได้ตามลักษณะความพิการแล้ว ทุกคนก็จะแสดงความสามารถได้เต็มที่ เช่น โครงการ Telesales นี้ ที่ทางเราได้เขียนโปรแกรมปฏิบัติการ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้พิการที่อยู่ทั่วประเทศ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้พิการแต่ละท่านได้อีก เพื่อเป็นการพัฒนาตัวผู้พิการเอง รวมทั้งข้อมูลที่ได้ยังสามารถวิเคราะห์ผลการทำงานเชิงการตลาดให้กับฮัทช์ได้อีกด้วย เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถเป็นตัวกลางในการจัดการโครงการต่างๆ ของฮัทช์ได้ ด้วยเครื่องมือที่จะทำให้ผู้พิการทั่วประเทศสามารถทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ”


 


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ ครบรอบ 5 ปี บริการเพลงรอสายจากฮัทช์ สามารถติดต่อ Contact Hutch ที่หมายเลข 1128 หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ www. hutch.co.th

About Author

shyboy

shyboy

Partners