ดีแทครับมอบใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

โดย nookzz | 29 สิงหาคม 2559 เมื่อ 19:16 น. | อ่าน 14

dtac-2 (1)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รับมอบประกาศนียบัตร หลังจากที่ได้มติรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ภายหลังการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

โครงการ CAC จัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

ดีแทคยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (CAC Certification Committee) ประกอบด้วยผู้ชำนาญการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการอบรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นายลาร์ส กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่เราไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด เป็นการแสดงจุดยืนการต้านคอร์รัปชั่นอันเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งองค์กรและต่อประเทศชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเรามุ่งหวังให้ภาคสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้าใจและร่วมมือเพื่อให้ธรรมาภิบาลที่ดีอยู่คู่กับสังคมของเรา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระบบ”

About Author

nookzz

nookzz

Partners