กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ พัฒนาศักยภาพไอซีทีสำหรับนักเรียนพิการ ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม

โดย shyboy | 14 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อ 10:50 น. | อ่าน 8
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพและการใช้ ICT สำหรับนักเรียนพิการ”

กรุงเทพฯ – 13 กุมภาพันธ์ 2551 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพและการใช้ ICT สำหรับนักเรียนพิการ” นำร่องจัดอบรมครูผู้แทนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ICT Accessibility 50 คน ก่อนขยายผลสู่โรงเรียนเรียนร่วม 5,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมสู่นักเรียนพิการ


 


ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใน                   การพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ซึ่งในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านนั้น จำเป็นต้องพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการนำไปใช้งาน                    อย่างกว้างขวางเพื่อให้ทักษะดังกล่าวแพร่ขยายออกไปและให้เกิดการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้น                      ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพและการใช้ ICT สำหรับนักเรียนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วม) เพื่อจะได้มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ไอซีที สำหรับการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกนักเรียนพิการในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนพิการและนักเรียนปกติ ให้มีการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


 


นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของคนทุกคน โดยเฉพาะในด้านของการ Transform Education ซึ่งจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งไมโครซอฟท์ให้การสนับสนุนทั้งในด้านให้ความรู้ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะให้               การสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการทำงาน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Unlimited Potential” ของไมโครซอฟท์               ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการเรียนรู้  กระตุ้นการสร้างงานสร้างโอกาสขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประชากรทั่วโลก 5 พันล้านคน และ 1 พันล้านคนที่ไม่ตระหนักความสำคัญของเทคโนโลยี ภายในปี พ.. 2558 อีกทั้งลดช่องว่างทางการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน ไมโครซอฟท์จึงริเริ่มกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความใส่ใจกับบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการนำไอซีทีไปใช้กับการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นปรกติหรือมีลักษณะพิเศษใดๆ ก็ตาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีปัญหาทางสายตาหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป  โดยการนำโปรแกรม ICT Accessibility ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหว หรือมองเห็นมาสนับสนุนการทำงานของพวกเขาเหล่านั้น  ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นผู้พิการทางสายตา หรือร่างกายเท่านั้น สำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือบกพร่องทางด้านสายตา หรืออาจจะแขนหักก็สามารถเรียนรู้ที่จะใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการทำงาน หรือสื่อสาร          กับผู้อื่นได้ ไมโครซอฟท์เชื่อว่าคนเราทุกคนมีศักยภาพซึ่งไร้ขีดจำกัดซ่อนอยู่ แต่ด้วยโอกาสที่มีจำกัด           จึงทำให้แสดงความสามารถออกมาได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งเชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้คนสามารถปลดปล่อยศักยภาพไร้ขีดจำกัดเหล่านั้นของตนได้   


 


สำหรับเนื้อหาของหลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพและการใช้ ICT สำหรับนักเรียนพิการ” ประกอบไปด้วย


1.      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ


2.      เครื่องมือ (Tools) ในโปรแกรมปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่ช่วยคนพิการ


3.      เครื่องมือ (Tools) ในโปรแกรมประยุกต์ (Application software) ของไมโครซอฟท์ที่ช่วย                 คนพิการ


4.      เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) และแหล่งเรียนรู้บน Internet               สำหรับคนพิการ


 


ในปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการนำฟังก์ชั่นที่สนับสนุนการใช้งานสำหรับคนพิการน้อยมาก               ดังนั้น การเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ขณะนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการอบรมวิทยากรแกนนำของหลักสูตรดังกล่าวให้กับตัวแทนครูจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้คือผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล     ทั้งนี้ ได้จัดอบรมครูแกนนำจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน ซึ่งรุ่นแรกได้อบรมไปแล้ว                                 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และรุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้  


 


“การอบรมครูในหลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพและการใช้ ICT สำหรับนักเรียนพิการ” จำนวน 50 ท่านในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้ครูเหล่านี้ได้นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อเพื่อนครู และนักเรียนใน                    โรงเรียนเรียนร่วมอีก 5,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนปรกติกับนักเรียนพิการ ถือเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ได้อย่างกว้างไกล” ดร.จรวยพร กล่าวปิดท้าย


 


บรรยายภาพ


ซ้ายสุด        อาจารย์วราพรณ์ ปัญญาประโชติ  โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี


ที่ 2 จากซ้าย คุณปฐมา จันทรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ที่ 3 จากซ้าย ดร.จรวยพร ธรณินทร์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ขวาสุด        อาจารย์เสถียร อุสาหะ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ

About Author

shyboy

shyboy

Partners