มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและดีแทคร่วมมือจัดทำโครงการ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เฟ้นหาเกษตรกรดีเด่นทั่วประเทศ

โดย shyboy | 9 มกราคม 2551 เมื่อ 12:48 น. | อ่าน 25
มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและดีแทคร่วมมือจัดทำโครงการ “เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”
เฟ้นหาเกษตรกรดีเด่นทั่วประเทศ ต่อยอดการทำดีส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

๘ มกราคม ๒๕๕๑ – เนื่องในโอกาสครบรอบทศวรรษมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทคในฐานะพันธมิตรด้านกิจกรรมทางสังคม พร้อมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อยอด ด้วยการเปิดโครงการ “เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” เฟ้นหาภูมิปัญญาเกษตรกรรม พร้อมมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่มีผลงานโดดเด่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบสัมมาอาชีพด้านการเกษตร

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีแทค กล่าวว่า โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” จะมุ่งเฟ้นหาเกษตรกรผู้มีทักษะความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆได้ อันประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถในด้าน การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมง เกษตรกรรมยั่งยืน การพัฒนาที่ดินและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมทั้ง การจัดการและพัฒนาธุรกิจชุมชน

 

ดีแทคและมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ขอเชิญชวนผู้สนใจจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน สถาบัน ชุมชน เครือข่ายชุมชน เยาวชน อบต. เกษตรกร หรือประชาชน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเฟ้นหาโครงการที่โดดเด่นที่สุดของแต่ละจังหวัด ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนโครงการเป็นมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท โดยจะมีการประกาศผลภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ www.dtac.co.th และ www.rakbankerd.com หรือสอบถามโดยตรงที่ มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ๒๘๗/๑๙๕ ซ.รามคำแหง ๒๑ (นวศรี) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๖๙ ๔๐๓๐ โทรสาร ๐๒-๓๖๙ ๓๘๒๒,rbk_foundation@hotmail.com หรือ rbk_foundation@yahoo.com

 

ตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ดีแทคได้ให้การสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙ คน จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหวังให้เยาวชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกรไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาและสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่กลับคืนสู่มาตุภูมิ สามารถริเริ่มและสานต่องานพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้มีความเจริญต่อไป.

About Author

shyboy

shyboy