ดีแทค รับรางวัล กปร. จากการประกวดผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย shyboy | 6 ธันวาคม 2550 เมื่อ 01:36 น. | อ่าน 2
ดีแทค รับรางวัล กปร. จากการประกวดผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ – การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของดีแทคซึ่งเน้นแนวทางการสร้างกิจกรรมบนพื้นฐานปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม เมื่อล่าสุดดีแทคได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลชมเชย ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ จากการประกวดผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล

 

การประกวดผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ภายใต้โครงการ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ด้วยการให้ประชาชนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได้จัดส่งผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตและการบริหารธุรกิจ จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ด้านประชาชนทั่วไป ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจขนาดกลางและด้านธุรกิจขนาดย่อม

 

ดีแทค นับเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดครั้งนี้ โดยได้รับรางวัลชมเชยด้านธุรกิจขนาดใหญ่

 

สำหรับผลงานเด่นๆ ที่คณะกรรมการฯ ตัดสินให้ดีแทค ได้รับการคัดเลือกนั้น ได้แก่ ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งเป็นการให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับเยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสำหรับเยาวชนเหล่านี้ เช่นกิจกรรมค่ายเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ กิจกรรมค่ายอาสา รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการหาอาชีพเสริมระหว่างการศึกษาเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ปัจจุบัน ดีแทคยังคงให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้สเตชั่น ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างดีแทคกับพันธมิตรด้ายสื่อวิทยุของเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ในการสร้างเครือข่ายวิทยุแห่งความสุขและความดี มีการออกอากาศด้วยเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมสังคมแห่งความดี ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนใน 23 สถานีครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการร่วมมือกันสร้างสื่อวิทยุเชิงสร้างสรรค์สังคมแล้ว ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมสังคมอีกหลากหลายด้วย

 

นอกจากโครงการหลักๆ ดังกล่าว ดีแทคยังมีกิจกรรมด้านอื่นๆ อาทิ โครงการ Battery for life โครงการรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัย โครงการเที่ยวทั่วไทยไปกับดีแทค โครงการขยายเครือข่าย ขยายความก้าวหน้า สัญญาณชัดไกล น้ำใจชัดเจน โครงการบริจาคกระดาษเพื่อผู้พิการทางสายตา รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ดีแทคร่วมใจช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ โครงการดีแทคค้นฅนดี โครงการ ๖๐ ขึ้นไป ยังไงก็แจ๋ว โครงการดีแทคแต้มความรัก ระบายความคิด ชีวิตพอเพียง ตลอดจนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ.

About Author

shyboy

shyboy

Partners