สนองนโยบายรัฐรับยุคดิจิทัล อีโคโนมี กองทัพเรือนำร่องดึง ICDL ระดับโลกยกระดับทหารเรือไทย

โดย RingRangRung | 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อ 15:31 น. | อ่าน 193

DSCF4874กรมยุทธศึกษาทหารเรือตอบรับนโยบายรัฐบาลเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งยกระดับพื้นฐานทักษะไอทีให้กำลังพลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือตั้งแต่ระดับนักเรียนจ่าจนถึงระดับวิทยากร จัดมอบประกาศนียบัตรวิทยากรมาตรฐานสากล ให้แก่ ครูฝึก จำนวน 26 นาย และประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลแก่ นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล จำนวน 100 นาย ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลโดย ICDL ประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการและทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการวัดทักษะความสามารถทางการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามที่องค์กรกำหนด  มาตรฐานการฝึกอบรมและทดสอบนี้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งใช้งานและได้รับความเชื่อถือจากในประเทศต่างๆ กว่า 148 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรเป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมีทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในยุคสังคมดิจิทัล และลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น อาทิ เวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นผลสำเร็จ การแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เพิ่มความสามารถในการต่อยอดชิ้นงานเพื่อเสริมในส่วนที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร

ในยุคที่ภาครัฐให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนถึงการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้ทุกภาคส่วนต้องพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อร่วมพลวัตไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรประกอบหลักของความสำเร็จที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีทักษะทางดิจิทัล ไม่ใช่เพื่อการใช้งานออนไลน์เพียงส่วนตัวเท่านั้น แต่ต้องสามารถนำทักษะความรู้มาพัฒนาประเทศได้ด้วย  ในฐานะที่ทหารเรือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประเทศทางทะเล มีการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการทหารอยู่สม่ำเสมอ ความรู้ทางสาร

สนเทศจึงเป็นกุญแจสำคัญที่กองทัพ สามารถที่จะก้าวไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ ด้วยกำลังพลที่มีความพร้อมทางนวัตกรรม โรงเรียนชุมพลทหารเรือจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทักษะทางไอที โดยเข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบทักษะไอทีตามมาตรฐานสากลร่วมกับ ICDL ประเทศไทย พร้อมจัดตั้งโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการและทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ดร. ฮิวจ์ แพททริค โอคอนแนล ตัวแทน ICDL Asia ในประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งต่อครูฝึกและนักเรียนจ่าของโรงเรียนชุมพลทหารเรือที่ประสบความสำเร็จจากการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล และรวมไปถึงความสำเร็จจากความร่วมมือในโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการและทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือในครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรอันเป็นกลจักรสำคัญของความก้าวหน้าให้มีระดับมาตรฐานสากล และสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของประเทศไทย ICDL เป็นหลักสูตรจากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ที่ได้รับความวางใจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้เป็นพิสูจน์แล้ว อาทิ ในประเทศไอร์แลนด์ที่มีนโยบายให้ประชากรทุกคนได้เรียนและทดสอบ ICDL ตาม National Qualification Framework และประเทศสิงคโปร์ที่ใช้หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะและอาชีพของประชากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของบุคลากรในประเทศ”

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICDL สามารถเข้าชมได้ที่ www.icdlasia.org

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners