กลุ่มทรู เปิดตัวโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) เต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อ “โครงการปลูกปัญญา”

โดย shyboy | 26 กันยายน 2550 เมื่อ 00:57 น. | อ่าน 1,209
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2550 กลุ่มทรู เปิดตัว โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ภายใต้ชื่อ “โครงการปลูกปัญญา”..

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2550 กลุ่มทรู เปิดตัว โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ภายใต้ชื่อ “โครงการปลูกปัญญา”..ปลูกความรู้สู่อนาคต สานต่อนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งดำเนินการมากว่า 17 ปี มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ทันสมัยอย่างทัดเทียม ผ่านศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ ช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติ


 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ทรู ในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่มีสำนึกกตัญญูต่อแผ่นดิน และในฐานะบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของคนไทย ซึ่งตั้งปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของเด็ก เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศ เพราะตระหนักดีว่าคนไทยต้องการโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลสาระความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตัวเอง และนำไปสู่การพัฒนาชาติในที่สุด การเข้าถึงสาระความรู้โดยผ่านสื่อต่างๆ ของคนไทย ยังนับว่า     น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นการมีส่วนร่วมนำสื่อต่างๆ ของกลุ่มทรู มาช่วยสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในประเทศ จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มทรูที่จะผลักดันให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร มีความรู้ทัดเทียมกันและสามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป”


 


“โครงการปลูกปัญญา”… ซึ่งโครงการปลูกความรู้สู่อนาคต จะเป็นทิศทางหลักของกลุ่มทรูในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ โดยในระยะแรกของการดำเนินกิจกรรม เห็นว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอความรู้ ที่สมบูรณ์ในรูปของภาพและเสียงพร้อมความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจรูปแบบต่างๆ ด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดีแก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ ที่สำคัญยังสามารถเข้าถึงได้ แม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารผ่านระบบดาวเทียม ซึ่งกลุ่มทรู มุ่งหวังที่จะให้เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศได้มีโอกาสมองเห็นโลกกว้าง รับข่าวสาร ข้อมูล สาระ ความรู้ จากช่องรายการที่เลือกสรรทัดเทียมเด็กและเยาวชนทั่วโลก ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมหลักภายใต้  โครงการปลูกปัญญา  ในปีนี้คือ “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่ 800 โรงเรียนทั่วประเทศ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมอบชุดอุปกรณ์ทีวีและอุปกรณ์จานรับสัญญาณพร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อการศึกษาที่คัดสรรแล้วจาก ทรูวิชั่นส์ อาทิ Explore 1, Explore 2, Explore 3, National Geographic, BBC World, Spark, News 24, News 2, ช่องรายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV1-15), ช่องรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), ช่องรายการเฉลิมพระเกียรติ (RATV), Free TV (3, 5, 7, 9, 11, TITV) ให้แก่ 800 โรงเรียนทั่วประเทศ


 


โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในโครงการนี้ ทรู และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนและภาครัฐไม่มากนัก ที่สำคัญผู้บริหารโรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์และมีความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียน โดยจะมีการประสานงานจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับโรงเรียนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และจะมีการประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่มอบให้พร้อมประชาสัมพันธ์รายการที่มีสาระ ประโยชน์ ให้ทางโรงเรียนได้ติดตามชม”


 


ภายใต้ “โครงการปลูกปัญญา” นี้ ทรูจะจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดแนวคิดประจำปี (Annual Theme) เพื่อให้เกิดประโยชน์ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศและของโลก เช่น ในปีนี้แนวคิดหลักของกิจกรรมโครงการปลูกปัญญาจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน “วิกฤตภาวะโลกร้อน” โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน


 


“การดำเนินโครงการปลูกปัญญาปลูกความรู้สู่อนาคตนี้ นอกจากจะเป็นการสานต่อพันธกิจของกลุ่มทรู ที่จะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงได้ทั่วถึงแล้ว กลุ่มทรู ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของคนไทยที่มีจิตสำนึก และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้น การแสดงถึงความสำนึกและความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผ่าน โครงการปลูกปัญญาปลูกความรู้สู่อนาคต จึงเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัท คนไทย เช่น กลุ่มทรู ได้ร่วมแสดงพลังของคนไทยถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนไทย ในการเข้าสู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สามารถก้าวทันโลก และแข่งขันกับนานาประเทศ” นายศุภชัย กล่าวในที่สุด


 


กิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการปลูกปัญญายังมีอีกหลายโครงการ ซึ่งกลุ่มทรู ได้จัดทำเพื่อสร้างประโยชน์ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงานภายในองค์กร และประชาชนทั่วไป อาทิ  • โครงการ ‘True Young Producer Award 2007’ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อน”

  • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนทรู “สกัดภัยโลกร้อน”

  • ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาหัวข้อ “ภาวะโลกร้อน”

  • โครงการนักวิทย์น้อย

  • โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

  • โครงการนักศึกษาฝึกงาน

About Author

shyboy

shyboy

Partners