กสทช. เอาจริง สั่งยกเลิกเบอร์มือถือเติมเงินที่ไม่ลงทะเบียนภายใน 30 ก.ย. นี้

โดย shyboy | 25 สิงหาคม 2558 เมื่อ 17:52 น. | อ่าน 17

IMG_8732นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2558) สำนักงาน กสทช. ออกคำสั่งแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายแจ้งประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินทุกรายที่ไม่ได้ไปลงทะเบียน ดังนี้

  1. ระงับการใช้งานซิมเติมเงินที่ยังไม่ลงทะเบียนทั้งหมด โดยจะสามารถรับสายหรือข้อความได้เท่านั้น แต่จะไม่สามารถโทรออกหรือส่งข้อความหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ แต่จะโทรออกไปยังเฉพาะเลขหมายฉุกเฉิน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย, 199 แจ้งเหตุไฟไหม้, 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, เบอร์สายด่วน 1515 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์ราชประสงค์และท่าเรือสาทร, 1200 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. และศูนย์ให้บริการ (call center) ที่เป็นเบอร์ฟรีของผู้ให้บริการได้เท่านั้น
  2. หลังจากที่ได้รับหนังสือคำสั่งฉบับนี้ ให้บริษัทฯ แจ้งยกเลิกการให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการทุกรายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมเติมเงิน ทั้งนี้ การแจ้งการยกเลิกดังกล่าวให้ดำเนินการในทันที เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องดำเนินการแจ้งประชาชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่การยกเลิกการให้บริการจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558
  3. การแจ้งยกเลิกการให้บริการดังกล่าวตามข้อ 2. ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลาให้ผู้ใช้บริการมาลงทะเบียนซิมเติมเงิน แต่อย่างใด แต่เป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศของ กสทช. และมาตรฐานสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  4. ให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการทั้งหมดภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งนี้ เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะนำเรียนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น อันเกิดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดำเนินการระงับการให้บริการซิมเติมเงินตามประกาศ อาทิ นำซิมเติมเงินที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปใช้ในกรณีการก่อการร้าย หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการกำหนดค่าปรับตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การบังคับทางปกครองในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ต่อไป เนื่องจากมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งจะดำเนินคดีอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ในระหว่างนี้ ผมขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิม รีบไปลงทะเบียนซิมโดยด่วนเพราะยังมีเวลา เพื่อให้เลขหมายสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ” นายฐากร กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners