กสทช. นำเอกสารประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz ยื่นให้ 4 องค์กรตรวจสอบ ยืนยันความโปรงใสกับประชาชน

โดย shyboy | 24 ตุลาคม 2555 เมื่อ 14:44 น. | อ่าน 16

วันนี้ (24 ต.ค. 55) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้นำเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหลายภาคส่วน มามอบให้กับ 4 องค์กรตรวจสอบหลักของประเทศประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) , สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันความโปร่งใสทุกขั้นการดำเนินงานที่ผ่านมา  เพื่อเดินหน้าการนำคลื่นความถี่ 2.1GHz มาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ที่มีคุณภาพกับประชาชน  และพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคม  ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

การมายื่นเอกสารในวันนี้เป็นความตั้งใจของสำนักงาน กสทช. ที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจกับพี่น้องประชาชนชาวไทย  โดยยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชี้แจงแต่ประการใด   เอกสารที่มายื่นในครั้งนี้ประกอบด้วยเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่ผ่านมาทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่ เอกสารการประมูลครั้งแรกในสมัย กทช.  เอกสารที่ดำเนินการโดย กสทช.ทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเตรียมความพร้อมการประมูล เอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ผ่านความเห็นชอบจาก กทค. และ กสทช.  ประกาศหลักเกณฑ์การประมูล IM ข้อมูลการยื่นขอรับแบบคำขออนุญาตฯ ของผู้สนใจทั้ง 17 ราย เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา   หนังสือขอความร่วมมือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเพื่อขอให้การสนับสนุนการออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล  เพื่อช่วยเหลือผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลรายใหม่ที่ประสบปัญหาขาดการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทั้งหมด

สำนักงานฯ มีความเชื่อมั่นว่าเอกสารทั้งหมดเหล่านี้สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการที่ดำเนินการมาทั้งหมดมีความถูกต้อง โปร่งใสและสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล   รวมถึงชี้แจงถึงข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นได้ทั้งหมด  โดยในวันนี้ได้มายื่นกับ สตง. เป็นรายแรกในเวลา 10.00 น.  จากนั้นได้เดินทางไปยื่นเอกสารต่อให้กับ ปปช. และ DSI ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีความมุ่งมั่นที่จะนำคลื่นความถี่ที่มีอยู่ทั้งหมดมาตอบสนองความต้องการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชน  ด้วยกลไกการกำกับดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายใต้การแข่งขันทางการตลาดที่สมบูรณ์  เพื่อให้ทุกฝ่ายมุ่งสนองตอบความต้องการใช้บริการของประชาชน

—————————————————————————————————-

รายการเอกสารที่ กสทช.นำยืนต่อ 4 องค์กรตรวจสอบ

 

เอกสารในแฟ้ม

๑.คำสั่ง กสทช. ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-๒๐๐๐ หรือ IMT Advanced
๒.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-๒๐๐๐ หรือ IMT Advanced ครั้งที่ ๑ – ๑๐
๓.คำสั่ง กสทช. ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
๔.รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ครั้งที่ ๑ – ๕
๕.สรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ….
๖.ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
๗.Final Report Prepared For NBTC By power Auction LLC
๘.Profile Power Auctions & Mr. Sam dinkin
๙.สัญญาจ้างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา
๑๐.เอกสารของ FCC Spectrum: renewal and pricing in Europe , Licensing of third Generation (3G) Mobile: Brief paper 2001 , Value Partners  Management consulting

 

เอกสารเป็นรูปเล่ม

๑.ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.สรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz
๓.รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ และมูลค่าขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
๔.Spectrum Licensing for Mobile Phone Service (IMT, or 3G and Beyond): InterConnect Communications Ltd, DotEcon Ltd and KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd
๕.Economic and Regulatory Analysis for Mobile Phone Service (IMT or 3G and beyond): NERA Economic Consulting
๖.การศึกษาด้านเศรษฐกิจและแนวทางการกำกับดูแลสำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่(IMT หรือ 3G and beyond): NERA Economic Consulting
๗.คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners