หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดจองซื้อวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน นี้

โดย shyboy | 29 พฤษภาคม 2550 เมื่อ 16:24 น. | อ่าน 33
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จะออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จะออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่


 


(1)       หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2552 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 


(2)       หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท


(3)       หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท


 


หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย


                                                                                                                                                                                                                                              


เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัท จะนำมาใช้คืนเงินกู้เดิมก่อนกำหนด โดย 3.6 พันล้านบาท จะนำไปใช้คืนหุ้นกู้ในประเทศ 1/2545 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2551 สำหรับส่วนที่เหลืออีก 400 ล้าน บาท จะนำไปชำระเงินกู้สกุลไทยบาท จากธนาคารในประเทศ


 


การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทำให้ทรู สามารถยืดเวลาการชำระเงินกู้ ออกไปได้สูงสุดถึงประมาณ 4 ปี และจะทำให้มีความคล่องตัว ในการบริหารเงินสดอีกด้วย


 


หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จะเปิดให้จองซื้อได้ ในระหว่างเวลาทำการของวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2550 (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท


 


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 0-2296-4776,  0-2296-4792 และ 0-2296-4766 หรือ สำนักพระรามที่ 3 โทร 0-2296-4229 และ 0-2296-4235

About Author

shyboy

shyboy

Partners