G-NET MOBILE PHONE ร่วมกับ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการรณรงค์ ลดอุบัติภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

โดย shyboy | 2 พฤษภาคม 2550 เมื่อ 05:33 น. | อ่าน 312
G-NET MOBILE PHONE ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห่วงใยสัมคมโดยจัดรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย ภายใต้สโลแกน
“ ขับขี่ปลอดภัย งดใช้โทรศัพท์”

   G-NET MOBILE PHONE ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห่วงใยสัมคมโดยจัดรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย ภายใต้สโลแกน “ ขับขี่ปลอดภัย งดใช้โทรศัพท์”


            กรุงเทพ – 30  เมษายน 2550 บริษัท ไวร์เลส แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็ม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ G-NET ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเกิดอุบัติภัยที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปในหลายๆด้าน แต่ประชาชนทั่วไปไม่ได้คำนึงถึงอันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะส่วนใหญ่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือขณะทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้สมาธิลดลงส่งผลให้ปฏิกิริยาในการสั่งการและตอบสนองช้ากว่าปกติ  ดังนั้นโครงการรณรงค์ “ลดอุบัติภัยจากกการใช้โทรศัพท์มือถือ” จึงเกิดขึ้น ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อสร้างกระแสในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยและถูกวิธี


            นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาทางถนนที่เป็นปัญหาสำคัญสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งระบบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ปัจจุบันมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณสุข มหาดไทย และศึกษาธิการ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเลขานุการศูนย์ฯ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม จากประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนยังพบว่า อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่รถ ถึงแม้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงร่วมกับ G-NET จัดโครงการรณรงค์ในเรื่องนี้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ  ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกฝ่ายในสังคมหันมาตระหนักถึงปัญหาอุบัติภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างกระแสและจุดประกายให้เกิดการใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัย อันช่วยลดความสูญเสียและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย”


            น.พ.วรพงศ์ เชาวน์ชูเวชช กล่าวถึงโทรศัพท์มือถือกับอุบัติเหตุทางจราจรว่า  “การขับขี่ยวดยานพาหนะจำเป็นจะต้องใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็น การได้ยินและการทรงตัว ผู้ขับขี่ควรมีสมาธิเต็มที่ในระหว่างการขับขี่เนื่องจากจะต้องใช้สมองในการประมวลผลการรับรู้เหตุการณ์แบบต่อเนื่อง ประมวลผลการรับรู้อย่างเฉียบพลันและในการตัดสินใจ ถ้าผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะส่งผลให้ปฏิกิริยาในการสั่งการและการตอบสนองช้ากว่าปกติถึง 0.5 วินาทีจะทำให้เวลาในการก่อนชนจะสั้นลงกว่าผู้ขับขี่ปกติ  1 วินาทีซึ่งเวลาเพียงเท่านี้ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถึงแม้จะใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีและสมอลทอร์คก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ต่างกับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมีถึง 1.16 เท่า การขับขี่ควรจะต้องอาศัยการรับรู้อย่างน้อย 3 ด้านร่วมกับการประมวลผล และการโทรศัพท์จะต้องอาศัยการรับรู้อย่างน้อย 1 ด้านร่วมกับการประเมินผล ดังนั้นจึงไม่ควรโทรศัพท์ขณะที่ขับขี่หรือการทำกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเช่นกัน


            นายฑัศ เชาวนเสถียร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไวร์เลส แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็ม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ G-NET กล่าวถึงเหตุที่ริเริ่มโครงการ “ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาและห่วงใยผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ บริษัทฯต้องการจะคืนสิ่งดีๆให้ประชาชนเพื่อตอบแทนสังคมเพราะที่บริษัทฯมีทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์ ทางเราจึงได้ริเริ่มจัดโครงการรณรงค์ “ลดอุบัติภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือ” ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน – ธันวาคม 2550”


วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ มีดังนี้


1.       เพื่อเผยแพร่ให้ประชนทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือและ


วิธีการป้องกัน


2.       เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย


3.       เพื่อต้องการให้ประชาชนมีพฤติกรรมของการใช้โทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนไปโดยไม่ใช้โทรศัพท์


มือถือขณะทำกิจกรรมต่างๆควบคู่ไปด้วยเพื่อลดอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นได้


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1.       ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงอันตรายของอุบัติภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


2.       เพื่อลดอุบัติภัยและความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


3.       เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


4.       ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น


แผนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์


1.       ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถยนต์


ระยะเวลา :  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2550  


             สถานที่    :  จุดตรวจจราจร  ในกทม. และปริมณฑล


2.       ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่จักรยานยนต์


ระยะเวลา  :  เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2550


                        สถานที่     :  วินมอเตอร์ไซค์ ในกทม.และปริมณฑล


3.       ไม่ข้ามถนนหรือขึ้นรถประจำทางขณะใช้โทรศัพท์มือถือ


ระยะเวลา  :  เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน  2550


            สถานที่     :  สี่แยก ไฟแดง, ทางม้าลาย และป้ายรถประจำทาง ทั่วกทม.


4.       รณรงค์ลดอุบัติภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


ระยะเวลา  :  เดือนธันวาคม 2550

About Author

shyboy

shyboy