ผลการพิจารณาของศาลปกครอง และความคิดเห็นของซีอีโอดีแทค

โดย shyboy | 16 กุมภาพันธ์ 2550 เมื่อ 17:48 น. | อ่าน 23
สืบเนื่องจากที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค ยื่นฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550

สืบเนื่องจากที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค ยื่นฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 อันเนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อนจากการที่ ทีโอที ไม่เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ ดีแทค กับโครงข่ายโทรคมนาคมของ ทีโอที ซึ่งเป็นการละเลยต่อหน้าที่และฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดต่อดีแทค


 


คำฟ้องของดีแทคขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้


 


1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าถึงการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำ Office Data และ Translator เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมใหม่ที่ กทช. อนุมัติจัดสรรให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน 1,500,000 เลขหมาย ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์


 


ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีน

ี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีกับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการละเลยต่อหน้าที่และฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องและได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อผู้ใช้เลขหมายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดสรรจาก กทช. สามารถติดต่อกับเลขหมายโทรคมนาคมของทีโอทีได้


 


2. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายดังนี้


    2.1 ค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ได้ชำระให้แก่ กทช. เป็นรายเดือน ๆ ละ 3,000,000 บาท นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นเวลาเริ่มเปิดใช้บริการเลขหมายดทรคมนาคมที่ได้รับการคัดสรรจาก กทช. แก่ประชาชนเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการให้เลขหมายดังกล่าวเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,000,000 บาท


    2.2 ค่าเสียโอกาสจากการที่ประชาชนไม่มาขอรับบริการจากผู้ฟ้องคดีในส่วนของเลขหมายใหม่ โดยคำนวณจากรายรับเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อวัน เป็นเงิน 15,000,000 บาทต่อวัน นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการให้เลขหมายใหม่ดังกล่าวเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์


    2.3 ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำให้สาธารณชนไม่เชื่อมั่นในการให้บริการของผู้ฟ้องคดี โดยคิดเป็นร้อยละ 10 จากรายจ่ายค่าโฆษณาต่อปี เพื่อแก้ไขภาพพจน์ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 70,000,000 บาท


 


ในกรณีนี้ศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเช่นกัน


 


3. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บค่าตอบแทนภายใต้ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย แต่ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและได้รับอนุมัติจาก กทช. ซึ่งใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย


 


ในประเด็นนี้ศาลพิเคราะห์ว่ากรณีพิพาทว่าด้วยเรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนภายใต้ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย อาจจะมีการนำเสนอสู่การวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมน

าคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.
2549 และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลต่อไป ศาลจึงได้แจ้งคำสั่งศาลไม่รับคำฟ้อง เฉพาะประเด็นนี้


 


ทั้งนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จะเรียกคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายเข้าพบเพื่อชี้แจงครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการไต่สวนและไกล่เกลี่ยไม่เกิน 1 ปี


 


นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่า “เรามองว่านี่เป็นข่าวดี และไม่รู้สึกแปลกใจกับคำสั่งศาล เพราะตรงกับสิ่งที่เราคิด และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้นำเรื่องแอ็คเซ็สชาร์จเข้าบรรจุไว้ในคำร้องที่ยื่นต่อศาล เพราะเราคาดว่าศาลจะตัดสินให้กรณีพิพาทนี้เข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของกทช. และที่ผ่านมาเราก็ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวควรอยู่ภายใต้อำนาจของกทช. ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่ากทช. จะให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย เราเคารพในการตัดสินของกทช. ในขณะเดียวกัน เราก็เคารพในบทบาทของทีโอทีที่ต้องทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ดังนั้น คำสั่งศาลที่ออกมาในครั้งนี้ น่าจะเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่ากทช. เป็นผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายในการหาทางออกให้กับกรณีของเอซ

ีและไอซี สำหรับกลไกในการพิจารณา เราเชื่อมั่นว่าจะใช้เวลาไม่เกิน
1 ปี ซึ่งหากคู่กรณีไม่พอใจในคำตัดสินก็สามารถพึ่งพากระบวนการทางศาลได้อีกครั้ง”.

About Author

shyboy

shyboy

Partners