ม.ราชภัฏเชียงราย, หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เอไอเอส จัดสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” รับยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2550

โดย shyboy | 28 มกราคม 2550 เมื่อ 00:52 น. | อ่าน 55
หอการค้าจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือเอไอเอส จัดสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” หวังร่วมเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


หอการค้าจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือเอไอเอส จัดสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” หวังร่วมเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญภาครัฐทั้งหอการค้า นักวิชาการ ร่วมให้ความรู้และมุมมองที่หลากหลาย แก่ผู้ประกอบการชาวเชียงราย เชื่อ! ศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมรับปี 2007 เต็มที่    


 


อาจารย์ พงษ์ศักดิ์  ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงรายและบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง” กำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550  หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


 


โครงการสัมมนาฯนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในปรับตัวรับกับเศรษฐกิจปี 2550 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งทุกองค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เพื่อจะได้เห็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทัน  


 


นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้รับผลดีจากการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวและด้วยเหตุผลที่จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งที่น่าสนใจของนักลงทุนด้านอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ทำให้ปัจจุบันมีนักลงทุนติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลการลงทุนกับหอการค้าจังหวัดฯอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าการแข่งขันภายในจังหวัดน่าจะถีบตัวสูงขึ้น


 


ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับกระบวนยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยเริ่มจากผู้ประกอบการภายในจังหวัด เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและองค์ความรู้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวภาคเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลนำไปสู่การจัดสัมมนาในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบการในยุคเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจของตน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในทุกส่วนต่อไปในอนาคต


 


นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งส่วนที่เป็นการมอบความรู้เกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม และความรู้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้จับมือสถาบันการศึกษา, นักวิชาการ หรือ กรรมการหอการค้าต่างๆ  ร่วมกันจัดสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีนี้จึงเดินหน้าจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มออกไปมอบความรู้แก่ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วย ซึ่งครั้งแรกนี้จะประเดิมที่ จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจภาพรวมของภาคเหนือและมีกลุ่มผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นอกเหนือจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เอไอเอสก็ยังจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไร้สายให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจอีกด้วย”


 


 


สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.connect.co.th หรือ โทร.02-938-4262-3 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners