ไมโครซอฟท์ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ “Microsoft IT Youth Challenge 2006” พร้อมมอบทุนส่งเสริมเยาวชนคนเก่งกว่า 100,000 บาท

โดย shyboy | 20 ธันวาคม 2549 เมื่อ 23:45 น. | อ่าน 23
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลการตัดสินโครงการไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2006

กรุงเทพฯ – 20 ธันวาคม 2549 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลการตัดสินโครงการไมโครซอฟท์  ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2006 – Microsoft IT Youth Challenge 2006 โครงการประลองทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ 13 สุดยอดผลงานเด่นจาก 600 ผลงานทั่วประเทศ  พร้อมมอบทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท  พร้อมกันนี้ ยังมอบรางวัล Innovative Teacher Leadership Award สำหรับครูผู้นำไอซีทีบูรณาการเข้ากับ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด 


 


ทั้งนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจและใฝ่รู้ทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอทีแก่เยาวชนไทย ซึ่งได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการถึง 1,300 คน และส่งผลงานด้านไอทีเข้าร่วมถึง 600 ผลงาน ล่าสุด คณะกรรมการได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 และชมเชย ในแต่ละระดับชั้นจำนวน 13 ผลงาน


 


โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับโล่ห์เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาท สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 2 ได้รับโล่ห์เกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และลำดับที่ 3 นั้นจะได้รับโลห์เกียรติยศจากไมโครซอฟท์ พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 20,000 บาท ตามลำดับ


 


นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบูรณาการไอซีทีเข้ากับการเรียนการสอน หรือ “Innovative Teacher Leadership Award 2006” ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากผลงานของครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนา         การเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้อย่างโดดเด่น  และในปีนี้มีครูที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 ท่านจากครูที่ส่งผลงานจากทั่วประเทศ  ซึ่งครูทั้ง 8 ท่าน จะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมการประชุมโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award” ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2550


 


นางสาวสายใจ  บุณยโชติมา ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


กล่าวว่า “ในยุคที่สังคมไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นั้น การพัฒนาการศึกษาให้กับคุณครูและเยาวชน นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น  ไมโครซอฟท์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการสร้างทักษะด้านไอทีให้แก่คุณครูและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการ “Microsoft IT Youth Challenge Camp 2006” และโครงการ “Innovative Teacher 2006” ซึ่งจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อโครงการ “Partners in Learning”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างด้านเทคโนโลยี และมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  กระตุ้นและผลักดันให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และนำผลงานไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยลดช่องว่างทางการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด”


 


ดร. ชินภัทร  ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ทำให้เกิดการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่านการใช้สื่อสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ มัลติมีเดียต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าแก่สังคม กระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีและภูมิใจเป็น        อย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้             เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างเเท้จริง และร่วมถ่ายทอดแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ อันจะนำไปสู่การขยายขอบเขตของสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” 

About Author

shyboy

shyboy