ทรูมูฟและดีแทคลงนามเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม Interconnection Contract ตามประกาศ กทช. เพื่อผลักดันให้เข้าระบบแข่งขันเสรีเป็นธรรม

โดย shyboy | 18 พฤศจิกายน 2549 เมื่อ 11:10 น. | อ่าน 33
ทรูมูฟ ได้ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Contract) ร่วมกับดีแทค ซึ่งมีผลให้อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นไปตามประกาศของกทช.

กรุงเทพฯ วันที่ 17  พฤศจิกายน 2549 : ทรูมูฟ ได้ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Contract) ร่วมกับดีแทค   ซึ่งมีผลให้อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นไปตามประกาศของกทช. ถือเป็นการปฎิรูปอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้นำหลักการการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมมาใช้ ซึ่งสอดคล้องเป็นสากล และเป็นการสานต่อข้อเรียกร้อง 4 ประการ ที่ทรูมูฟและดีแทค ยื่นหนังสือต่อ กทช. และ รัฐมนตรี ไอซีที เรื่องความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันของ เอไอเอส  เชื่อมั่นเทคนิคการจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายรูปแบบใหม่นี้ จะเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่จะเริ่มคลี่คลายปัญหาความไม่เป็นธรรม และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ตลอดจนอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมโดยรวม  และแก้ไขปัญหาคุณภาพเครือข่าย  รวมทั้งทำให้เกิดการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน


 


สืบเนื่องจาก ดีแทค และทรูมูฟ  ได้ยื่นหนังสือต่อ กทช. และ รัฐมนตรี ไอซีที เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ถึงความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันต่อ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด โดยระบุประเด็นสำคัญ 4 ข้อ  คือ   กรณี เอไอเอส ได้รับการเอื้อประโยชน์ โดยการปรับลดส่วนแบ่งรายได้  การเลือกปฏิบัติในการจัดเก็บค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ไม่เป็นธรรม  การจำกัดสิทธิของผู้ใช้บริการในการคงเลขหมายโทรคมนาคม (Number Portability)  และการกำหนดลดอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งทำให้ เอไอเอส   ได้เปรียบและเกิดความเหลื่อมล้ำ  รวมทั้งความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนขัดต่อนโยบายการเปิดเสรีสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นธรรม ซึ่งส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม  และต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาว 


 


วันนี้ ทรูมูฟและดีแทคได้ร่วมลงนามในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Contract) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประกาศเรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นทำให้การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง ทรูมูฟ กับดีแทค  จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ กทช. ได้ประกาศไว้ และตามสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามระหว่างกัน  ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ไทยได้นำหลักการการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมมาใช้ในการปฎิรูปอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม  และเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาความไม่เป็นธรรม  ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม บนพื้นฐานหลักการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมดังกล่าว  จะส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูมูฟ  จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ กทช. กำหนดระบบการจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายรูปแบบใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทรูมูฟ สนับสนุนนโยบายดังกล่าว และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม  ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่ง  ภายใต้การกำกับดูแลของ กทช.  ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ที่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ กทช. อย่างเท่าเทียมกัน


 


“การจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในรูปแบบนี้ เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมไทย ซึ่ง กทช. ในฐานะผู้กำกับดูแลและผลักดันให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมดังเช่น  การทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง ทรูมูฟ และดีแทค ในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่การแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบการในตลาดทุกราย ที่สำคัญที่สุดก็คือ  ประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  มีโครงข่ายที่มีความครอบคลุมมากขึ้น  เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถเชื่อมโครงข่ายได้โดยตรง โดยมีการจ่ายค่าเชื่อมต่อระหว่างกันตามปริมาณการใช้งานระหว่างโครงข่ายของแต่ละผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องแข่งขันพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและการให้บริการ  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประชาชนทุกคน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมมีโอกาสที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  รวมทั้งมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  และที่สำคัญถือเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม


 


ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายรูปแบบใหม่  จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  ที่เกิดขึ้นจากปริมาณการใช้งานระหว่างโครงข่ายของแต่ละผู้ประกอบการ และทำให้แต่ละรายจะต้องแข่งขันพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและการให้บริการ    เพื่อเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะมีส่วนในการผลักดันกลไกการตลาดให้แข่งขันได้อย่างเสรี  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค  รวมทั้งขยายไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  ทั่วประเทศ  ให้ได้รับคุณภาพในการให้บริการที่ดีเท่าเทียมกัน 

About Author

shyboy

shyboy

Partners