ดีแทค สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน ข้าวมาบุญครอง ตอกย้ำแนวคิดทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็ก

โดย shyboy | 8 พฤศจิกายน 2549 เมื่อ 19:54 น. | อ่าน 102
สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน ข้าวมาบุญครอง ตอกย้ำแนวคิดทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็ก
ดีแทคหนุนเต็มที่ เพื่อนำไปสู่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

8 พฤศจิกายน 2549 – นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด และ นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าว “มาบุญครอง” และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทำนาภาคอีสาน ในพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเติมเต็มและสานต่ออุดมการณ์ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็ก ทั้งในเรื่องของการตลาด เงินทุนและการบริหารจัดการ ช่วยตัดระบบพ่อค้าคนกลาง เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้วัตถุดิบทางการเกษตร และเพื่อเป็นการรับประกันว่าเกษตรกรทำนาและกลุ่มเกษตรกรทำนาจะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัท เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด จะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงไว้ทั้งหมด

 

“โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยเป็นการสานต่อจากแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 (พออยู่พอกิน) และขั้นที่ 2 (รวมตัวกันทำการตลาดและการขายขององค์กรชุมชนหรือสหกรณ์) จนมาสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 คือ “ทุนใหญ่ ช่วยทุนเล็ก” โดยมีบริษัทเอกชนรายใหญ่อย่างดีแทค สนับสนุนการดำเนินการของชุมชนและองค์กรชุมชนในด้านต่างๆ บนปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตดั่งเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบความช่วยเหลือด้านเงินทุนติดต่อกันทุก ๆ ปี ๆ ละ 3.5 ล้านบาท” นายบุญชัยกล่าว

 

นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทฯ ของคนไทยที่ทำธุรกิจโดยไม่ได้มุ่งหวังแต่การสร้างผลกำไรเป็นหลัก แต่เน้นความมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และยังยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดมา ดีแทคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะธุรกิจโรงสีข้าวที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเป็นการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคาสินค้าในระบบตลาดทุนนิยม ซึ่งจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ในตลาด ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดีแทคได้ให้การสนับสนุนสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเงินทุนและความช่วยเหลืออื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกันฯ ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศในภาพใหญ่ต่อไป”
 
นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความสามารถที่มี ซึ่งได้รับสั่งสมมาจากการผลิตข้าว “มาบุญครอง”  มาใช้ในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกร โดยการรับซื้อข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรในราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพและสภาวการณ์ความเป็นจริงของตลาด รวมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากระบวนการรวบรวมและการบริหารจัดการข้าวเปลือกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด  โดยจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวเข้าไปในพื้นที่ เพื่อเข้าไปดูพื้นข้าวและแนะนำกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพราะหากบริหารจัดการไม่ดีข้าวเปลือกอาจมีคุณภาพต่ำลง ทำให้ต้นทุนในการเก็บรักษาและแปรสภาพสูงขึ้น ดังนั้น เราจะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการโรงสีต่อไป”

 

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชนและกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการขาย เพื่อให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรชาวนามีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนผู้บริโภคก็สามารถบริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงซื้อได้ในราคายุติธรรม

 

“ความร่วมมือของสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน ดีแทค ข้าวมาบุญครอง และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทำนาภาคอีสานในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตรหมายที่ดีของความสำเร็จในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ภายใต้การเชื่อมโยงของเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด เราเชื่อว่าการเดินตามแนวทางการพัฒนาของพระองค์จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน ทุกคนจะใช้ศักยภาพของตนเองที่มีทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน สิ่งที่เราทำกันในวันนี้จะนำไปสู่การสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นายบุญชัยกล่าว.

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners