ความคืบหน้าของดีแทคในการนำหุ้นเข้าตลาดไทย / DTAC – the next step towards listing in Thai market

โดย shyboy | 10 ตุลาคม 2549 เมื่อ 02:07 น. | อ่าน 41
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค แจ้งความคืบหน้าเรื่องการนำบริษัทมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้ทำการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนความคืบหน้าของดีแทคในการนำหุ้นเข้าตลาดไทย


9 ตุลาคม 2549 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค แจ้งความคืบหน้าเรื่องการนำบริษัทมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้ทำการยื่นร่างหนังสือชี้ชวน (draft prospectus) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) ต่อตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่จะอนุญาตให้ดีแทคเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อประชาชนทั่วไปต่อไป โดยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 และเดือนเมษายน 2549 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ดีแทคจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 44.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16.4 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นสามัญเดิมที่ได้มาจากบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม จำนวน 28 ล้านหุ้น โดยคาดว่า IPO จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนครั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขความเหมาะสมของตลาด และแนวทางในการนำยูคอมออกจากตลาด


ดีแทค เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของประเทศไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ใช้บริการ 10.62 ล้านราย และส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 31 ปัจจุบัน ดีแทคมีทุนจดทะเบียน 5,114,161,260 บาท และมีทุนชำระแล้ว 4,580,161,260 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท.

 

DTAC – the next step towards listing in Thai market


9 October 2006 – DTAC announced today that it had submitted the IPO draft prospectus and filing to the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET) for the agencies’ consideration and approval.  This is the next step in the listing process which DTAC’s shareholders approved in a shareholding meeting in November 2005 and April 2006.


The total IPO shares to be listed will be up to 44.4 million with Baht 10 per par. DTAC will issue 16.4 million new shares and UCOM is to sell down up to 28 million shares. The IPO is intended to take place within this year.
The listing on the SET, however, is still subject to approval from the relevant authorities, market conditions and to finding solution for the delisting of UCOM.


DTAC is the second-largest mobile operator in Thailand with reported 10.62 million subscribers or approximately 31 percent market share at end June 2006. DTAC has a registered capital of Baht 5,114,161,260, of which Baht 4,580,161,260 is paid-up capital and divided into 458,016,126 ordinary shares with a par value of Baht 10.

About Author

shyboy

shyboy