กลุ่มทรู เตรียมแผนขยายบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ หลัง กทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 31

วันที่ 15 สิงหาคม 2549: กทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 ให้บริษัทในกลุ่มทรู นับเป็นผู้ประกอบการเอกชนรายแรกที่ผ่านเกณฑ์อนุมัติ ส่งผลให้สามารถเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต สะท้อนชัดนโยบาย กทช. ที่สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรี เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ แต่ราคาประหยัดกว่าเดิม

พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า กทช. ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 ให้แก่ บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด ในกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งนับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของประเทศที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่ 2 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ กทช. กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ยังมีความเห็นว่า การมอบใบอนุญาตดังกล่าว จะส่งผลดีในด้านการแข่งขันด้านโทรคมนาคม และเพิ่มทางเลือกให้ตลาดสามารถใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ในราคาที่เหมาะสมและประหยัดกว่าเดิม ซึ่งถือว่า สอดคล้องกับนโยบายหลักของ กทช. ที่จะผลักดันและยกระดับตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า รู้สึกยินดียิ่งที่ กลุ่มทรู ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 ทำให้สามารถเชื่อมบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศได้ และสามารถเพิ่มขีดการให้บริการได้ทัดเทียมธุรกิจโทรคมนาคมระดับสากล การที่ กทช. ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเอกชนสามารถให้บริการดังกล่าวได้ จะเป็นจุดสำคัญทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมสามารถก้าวสู่การแข่งขันอย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทย สามารถพัฒนาและยกระดับการให้บริการ และเพิ่มทางเลือกให้สามารถใช้บริการที่ทัดเทียมมาตรฐานต่างประเทศ

“นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทในกลุ่มทรูได้รับความไว้วางใจจาก กทช. ให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ กทช. ที่จะผลักดันบริการต่างๆ ด้านโทรคมนาคมให้สามารถแข่งขันและเตรียมความพร้อมที่จะรองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเต็มที่ เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอย่างแท้จริง ”

นอกจากนี้ นายศุภชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการแข่งขันทั้งด้านการตลาดและการให้บริการเป็นไปอย่างเข้มข้น และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งขันที่เป็นผู้ประกอบการต่างประเทศ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านเงินลงทุน เทคโนโลยีและเครือข่าย ดังนั้น กลุ่มทรู มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทไทย ไม่ว่าจะเป็น บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการที่จะร่วมกันทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงยุทธวิธี เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับบริษัทไทยไม่เพียงแต่ภายในประเทศ แต่ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดสากลอีกด้วย

“ การได้รับใบอนุญาตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันอย่างเสรี ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ผู้ประกอบการไทยจะประสานความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดย กลุ่มทรู มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับ ทีโอที และ กสท. ซึ่งก่อตั้งและให้บริการเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทย โดยร่วมกันสานต่อนโยบายของ กทช. ที่ต้องการจะผลักดันผู้ประกอบการไทยทุกราย ให้ร่วมกันสร้างและพัฒนาบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและประชาชน รวมทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่จะก้าวสู่การแข่งขันในตลาดสากล มั่นใจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่จะสร้างกลไกการบริหารอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยุคใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ กทช. ในการร่วมกันเสริมสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณค่าและเป็นทางเลือกให้ลูกค้าผู้ใช้บริการและประชาชน “ นายศุภชัยกล่าวในที่สุด

ทรู จะเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ ผ่านบริษัทในกลุ่ม คือ บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด เพื่อให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศ การได้รับใบอนุญาตครั้งนี้ เป็นการเปิดช่องทางอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ให้กว้างขึ้น และมีศักยภาพในการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัด โดยมีมาตรฐานความเร็วในการใช้งานทัดเทียมนานาประเทศ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตเร็วขึ้น

บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด จะเปิดให้บริการหลัก ๆ 4 บริการ คือ บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International IP Transit Service) บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Domestic Internet Exchange Service) บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี leased line (International Private Leased Circuit ) บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี MPLS (International IP VPN)

About Author

Platform

Platform