ไมโครซอฟท์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เชิญครูทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award 2006” ต่อยอดการเรียนรู้พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเด็กไทย

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 11

25 กรกฏาคม 2549 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award 2006” เชิญครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ส่งผลงานด้าน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเข้าร่วมประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรครูหันมาสนใจการบูรณาการไอซีทีเข้ากับแนวทางการสอนของตน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาไทย พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อ Partners in Learning ตามพันธกิจด้าน Citizenship1 ของไมโครซอฟท์ซึ่งมีเป้าหมายในการลดช่องว่างการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนสามารถส่งผลงานการสร้างสรรค์ด้านไอทีเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคมศกนี้ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น Innovative Teachers Leadership 2006 จำนวน 10 ท่านจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมการประชุมโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award” ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2549 พร้อมรับ ใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดของการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีดังนี้
1. จัดส่งข้อมูล รูปแบบผลงานเป็นไฟล์เอกสารจำนวน 4 หมวด ได้แก่
1.1 ประวัติของครูผู้ส่งผลงาน
(ชื่อ นามสกุล ระดับชั้นที่สอน โรงเรียน และที่อยู่โรงเรียน)
1.2 ชี้แจงรายละเอียดผลงานกลุ่มสาระวิชาที่ส่งเข้าประกวด
(รูปแบบการสอน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการเรียนการสอน และตัวอย่างผลตอบรับภายหลังการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการเรียนการสอน)
1.3 ตัวอย่างผลตอบรับภายหลังการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอน
(ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงานในชั้นเรียน และแผนการสอนที่แสดงให้เห็นวิธีการในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนรูปแบบใหม่)
1.4 จดหมายรับรอง จำนวน 3 ฉบับ
(จากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ฉบับ ผู้ปกครองหรือตัวแทนชุมชน 1 ฉบับ และเพื่อนร่วมงาน 1 ฉบับ)

2.ขอให้ส่งผลงานมาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีรอมเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก และประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ http://www.pil.in.th ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกเชิญมาสัมภาษณ์เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดของผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศต่อไป

สำหรับคุณครูผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่คุณกนกวรรณ ชัยวังเย็น บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 90/25 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2636-8286-7 ต่อ 118 โทรสาร 0-2267-8409 อีเมล์ Info@absolutealliances.com

About Author

Platform

Platform

Partners