ดีแทค มอบ VCD พืชพันธุ์ของแผ่นดิน 10,000 แผ่น ให้กระทรวงศึกษาธิการ

โดย Platform | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 11

ดีแทค มอบ VCD พืชพันธุ์ของแผ่นดิน 10,000 แผ่น ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

21 กรกฎาคม 2549 – บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) โดยนายสันติ เมธาวิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า มอบ VCD พืชพันธุ์ของแผ่นดินจำนวน 10,000 แผ่น ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปเผยแพร่ในโรงเรียนระดับมัธยมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

นายสันติกล่าวว่า “ดีแทครู้สึกยินดีที่กระทรวงศึกษาฯ เลือก VCD พืชพันธุ์ของแผ่นดิน ที่ดีแทคผลิตขึ้น มาเป็นอีกสื่อหนึ่งเพื่อช่วยส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ใน VCD ชุดนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้เป็นอย่างดี ผมจึงเชื่อมั่นว่า VCD ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ตลอดช่วงที่ผ่านมาดีแทคก็ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับ VCD ชุดนี้ ไปเผยแพร่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งจดหมายขอรับ VCD มาได้ที่ Social Responsibility Unit บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 333/3 หมู่ 14 อาคารชัย ชั้น 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 วงเล็บมุมซองว่า (ขอรับ VCD) โทร. 0-2202-8000 ต่อ 31883 หรือ e-mail: supisara@dtac.co.th ดีแทคจะจัดส่งให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น.

ข้อมูลสำหรับกองบรรณาธิการ

VCD พืชพันธุ์ของแผ่นดิน เริ่มผลิตครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2548 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มุ่งนำความรู้และประสบการณ์กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ รู้จักการพึ่งพาตนเอง และที่สำคัญต้องการมุ่งเน้นให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนว พระราชดำรัสปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการนำเสนอชีวิตจริงของเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดถ่ายทอดลง VCD เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด การเรียนและการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมของเยาวชนในโครงการฯ การริเริ่มฝึกฝนความรู้ในเชิงธุรกิจขั้นพื้นฐานด้วยการแบ่งเงินร้อยละ 10 ของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทำกิจกรรมเสริมรายได้ หรือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนระหว่างเรียน

โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชน และประธานคณะกรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 999 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ สร้างเยาวชนให้มีคุณธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน

About Author

Platform

Platform