กลุ่มทรูได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index กลุ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลก

โดย memine | 16 ตุลาคม 2560 เมื่อ 15:44 น. | อ่าน 113

true together

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเพื่อใช้ในการคำนวนดัชนีความความยั่งยืน FTSE4Good Emerging Index ซึ่งจะมีการพิจารณาสถานะของสมาชิกทุก ๆ 6 เดือน การได้รับคัดเลือกดังกล่าวสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง (Environmental, Social and Governance (ESG) Performance)

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE4Good Emerging Market ได้พิจารณาตัวบ่งชี้กว่า 300 ด้านของสมาชิก ทั้งในหมวดสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ มาตรการในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ระบบรอยเท้าทางนิเวศ (Environmental Footprint) และระบบห่วงโซ่อุปทานสิ่งแวดล้อม (Environmental Supply Chain) ในหมวดสังคมได้แก่ โครงการความริเริ่มเพื่อสังคม (Community Initiatives) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และข้อปฏิบัติในเรื่องแรงงาน (Labor Practices) ในหมวดบรรษัทภิบาลได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)และความโปร่งใสในเรื่องภาษี (Tax Transparency) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน ทั้งนี้กลุ่มทรูเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรธุรกิจโทรคมนาคมจากทั่วโลกและเป็นเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกทั้ง ดัชนีความยั่งยืนDow Jones Sustainability Index และ FTSE4Good Emerging Index

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า“การได้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มทรู ในฐานะบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่งการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนในครั้งนี้ เป็นเสมือนการรับรองการทำงานด้วยความมุ่งมั่น และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสขององค์กร สอดคล้องกับกระแสโลกในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มทรู ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคม ให้เกิดการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม”

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า“การคัดเลือกให้เข้าร่วม FTSE4Good Emerging Index ในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในองค์กร ที่ผสานพลังดำเนินงานตามแนวทางและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งการที่บริษัทผ่านการประเมินได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค  สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน  อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ FTSE4Good เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักลงทุนเพื่อพิจารณาการลงทุนโดยมีการประเมินในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (ESG Performance) ซึ่งเป็นไปตามเปาหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดัชนี FTSE4Good Emerging Index ถูกจัดทำขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 โดยนำเอาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์จากกว่า 20 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ จีน บราซิล แอฟริกาใต้ ไต้หวัน และรัสเซีย ความเป็นสมาชิกของกลุ่มทรูมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จนกว่าจะถึงการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติรายปีครั้งใหม่ในปีหน้า

About Author

memine

memine

Partners