การประมูล 3G เริ่มแล้ววันนี้

โดย shyboy | 16 ตุลาคม 2555 เมื่อ 11:03 น. | อ่าน 24

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ณ สำนักงาน กสทช. ในวันนี้ (วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555) ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการโทรคมนาคมไทย ถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัญญาสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต

สำหรับขั้นตอนในวันนี้จะเริ่มจากเวลา 8.00 น. ถึง 9.00 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมการประมูลลงทะเบียนที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ จากนั้นเวลา 9.00 น. จะเป็นการจับสลากเพื่อเลือกห้องประมูล และซองบรรจุ Username และ Password หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประมูลจะเข้าห้องประมูลตามลำดับที่จับสลากได้ และจะเริ่มการประมูลรอบแรกในเวลา 10.00 น. การประมูลครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. อุน จู คิม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Dr. Eun-Ju Kim Reginal Director ITU Reginal Office for Asia and Pacific) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอีก 4 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการประมูล

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ พูดถึงรายละเอียดของการประมูลว่า การประมูลแต่ละรอบผู้เข้าร่วมการประมูลจะมีเวลา 30 นาทีในการเสนอราคา โดยการเสนอราคาจะต้องเสนอราคาครั้งละ 5% ของราคาตั้งต้นการประมูล 4,500 ล้านบาท (คิดเป็นเงิน 225 ล้านบาท) จากนั้นโปรแกรมในการประมูลจะประมวลผล และจะประกาศผลการประมูลของรอบนั้นๆ เป็นการล่วงหน้า 10 นาทีก่อนการประมูลรอบต่อไปจะเริ่มขึ้น ซึ่งรวมแล้วจะใช้เวลาแต่ละรอบประมาณ 45 นาที  เราจะทำการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 21.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. รวมใน 1 วัน จะมีการประมูลประมาณ 10-12 รอบ

สำหรับผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเมื่อเข้าห้องประมูลแล้วจะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดได้จนกว่าจะสิ้นสุดการประมูล ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมประมูลออกจากพื้นที่ที่กำหนดได้แต่ทั้งนี้ผู้ที่ออกมาไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าร่วมการประมูลอีก กรณีการเข้าห้องน้ำ หรือสูบบุหรี่ จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ในส่วนของอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ของว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมสำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมให้ตามที่ผู้เข้าร่วมประมูลให้ข้อมูลไว้

รองประธาน กสทช. กล่าวว่า การประมูลแต่ละล็อต (หรือชุดคลื่นความถี่) จะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลช่วงสุดท้าย เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดเสนอราคาอีก และเมื่อการประมูลทุกล็อตสิ้นสุดลง จะเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการกำหนดย่านความถี่ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกย่านความถี่ที่ตนเองต้องการก่อน ตามด้วยผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงรองลงมา และย่านความถี่ที่เหลือจะเป็นของผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาต่ำสุด

หลังจากสิ้นสุดการประมูลจะประกาศผลการประมูลภายใน 3วัน และ กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวย้ำว่า การประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ในวันนี้ กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความตั้งใจที่จะนำเอาคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz มาให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูกลง นำรายได้จากการประมูลเข้ารัฐ สร้างโอกาสแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

About Author

shyboy

shyboy

Partners