กทช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เปิดรับความเห็นประชาชนต่อร่างประกาศ กทช. และแนวทางกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 10

20 กุมภาพันธ์ 2549- กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดึงประชาชนมีส่วนร่วมร่างประกาศ กทช. และแนวทางกำกับดูแลนโยบายโทรคมนาคม ระดมคณะทำงาน กทช. และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมเป็นเรื่องที่สำคัญและมีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก กทช. จึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศของ กทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับใบอนุญาต มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ประกาศ กทช. และแนวทางกำกับดูแลนโยบายโทรคมนาคมที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ภาครัฐ และเอกชน

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุม 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่าง 9.00 – 16.00 น. โดยมีคณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ดังนี้ กทช. 4 ท่าน ได้แก่ รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ และนายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ รองเลขาธิการ กทช. 2 ท่าน ได้แก่ นายกุลิศ สมบัติศิริและนางนิศกร ทัดเทียมรมย์ นักวิชาการ อาทิ ดร. อนุภาพ ถิรลาภ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารการสื่อสารไทย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศาตราจารย์ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ กทช. ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ มร. มาร์ติน บูย์ชาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโส จากเดเตคอน (Detecon) ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับโทรคมนาคมในยุโรป มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศแถบยุโรปอีกด้วย

“เราคาดหวังว่าจะมีผู้มาร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้ 1,000 คน ซึ่งเราจะนำเอาทุกความคิดเห็นมาประมวลและจัดทำข้อสรุปเปิดเผยให้กับสาธารณะภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.ntc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2271 3511, 0 2290 5241, 0 2271 0151 – 60 ต่อ 314 – 318 หรืออีเมล์ไปที่ prnews@ntc.or.th” พลเอกชูชาติกล่าว

About Author

mchaw

mchaw

Partners