กทช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เปิดรับความเห็นประชาชนต่อร่างประกาศ กทช. และแนวทางกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 29

16 กุมภาพันธ์- กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดึงประชาชนมีส่วนร่วมร่างประกาศ กทช. และแนวทางกำกับดูแลนโยบายโทรคมนาคม ระดมคณะทำงาน กทช. และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมเป็นเรื่องที่สำคัญและมีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก กทช. จึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศของ กทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้รับใบอนุญาต มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ประกาศ กทช. และแนวทางกำกับดูแลนโยบายโทรคมนาคมที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ภาครัฐ และเอกชน

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุม 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่าง 9.00 – 16.00 น. โดยมีคณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ดังนี้ กทช. 3 ท่าน ได้แก่ รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ รองเลขาธิการ กทช. 2 ท่าน ได้แก่ นายกุลิศ สมบัติศิริและนางนิศกร ทัดเทียมรมย์ นักวิชาการ อาทิ ดร. อนุภาพ ถิรลาภ นอกจากนี้ กทช. ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ มร. มาร์ติน บูย์ชาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโส จากเดเตคอน (Detecon) ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับโทรคมนาคมในยุโรป มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศแถบยุโรปอีกด้วย

“เราคาดหวังว่าจะมีผู้มาร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งนี้ 1,000 คน ซึ่งเราจะนำเอาทุกความคิดเห็นมาประมวลและจัดทำข้อสรุปเปิดเผยให้กับสาธารณะภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอีกด้วย โดยผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและใบลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ntc.or.th กรุณากรอกรายละเอียดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทรสาร 0 2290 5240 หรืออีเมล์ไปที่ [email protected] ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2271 3511, 0 2290 5241, 0 2271 0151 – 60 ต่อ 314 – 318” พลเอกชูชาติกล่าว

About Author

mchaw

mchaw

Partners