ดีแทคมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในไตรมาสที่ 4

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 13

15 กุมภาพันธ์ 2549 – ดีแทค แจ้งผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปี 2548 ว่ามีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์รวมทั้งสิ้น 1.11 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2547 โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ทั้งสิ้น 4.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และกำไรสุทธิ 1.5 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2547

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ในไตรมาสที่ 4 ของดีแทค เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ ARPU จากระบบเติมเงินร้อยละ 16 ทั้งนี้จำนวนลูกค้าในระบบเติมเงินคิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดของดีแทค

อัตราการเติบโตของจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีจำนวนลูกค้ารวมทั้งสิ้น 8.68 ล้านราย

About Author

mchaw

mchaw

Partners