4 องค์กร สานพลัง “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา”ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน

โดย RingRangRung | 14 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 09:53 น. | อ่าน 30

MOU Rubber Innovation Network 24 องค์กร (จากซ้ายไปขวา) ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) – รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) – นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) – ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมสานพลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงบทบาทในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านบุคลากร ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ (13 พ.ค. 59) ณ อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners