ไมโครซอฟท์เปิดตัวโครงการ Microsoft Unlimited Potential เพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีแก่ชุมชนไทย

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 58

โครงการดังกล่าวเป็นความริเริ่มในการร่วมมือกันระหว่างไมโครซอฟท์ประเทศไทยและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำของเมืองไทยเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการฝึกอบรมทักษะไอซีทีแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชมทั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ 24 มกราคม 2549 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำในประเทศ เปิดตัวโคงการ Microsoft Unlimited Potential อย่างเป็นทางการ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นในเชิงดิจิทัลจะเป็นการปูทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในอนาคตของทุกคน

โครงการ Unlimited Potential ของไมโครซอฟท์ เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้มีโครงการแบบยั่งยืนในระยะยาว ที่จะช่วยให้เกิดการสร้างงานและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อมุ่งสร้างโอกาสแก่คนไทยในการเข้าถึงเทคโนโลยี และได้รับการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของตนเองรวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้วย โดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการ Microsoft Unlimited Potential ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานร่วมกับชุมชน ด้วยการให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน (Community Technology Learning Center) นอกเหนือไปจากการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

มร. แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในระยะยาวที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสังคมไทยและชุมชนท้องถิ่น โดยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสในการทำงาน จัดอบรมทักษะ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ไมโครซอฟท์มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสังคมแห่งองค์ความรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยีตลอดจนการได้รับทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม”

ปัจจุบัน ไมโครซอฟท์ดำเนินโครงการ Microsoft Unlimited Potential ในประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทางไมโครซอฟท์ทำงานร่วมด้วยมีอาทิ มูลนิธิดวงประทีป ซึ่งดำเนินศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชุมชนคลองเตยในกรุงเทพ นอกจากนี้ โครงการ Microsoft Unlimited Potential ยังขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดด้วยการร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สระแก้ว ระนอง และพังงา ยิ่งไปกว่านั้น ไมโครซอฟท์ยังได้สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิของมูลนิธิพิทักษ์รักษ์แผ่นดินที่จังหวัดพังงา และในปีนี้ ไมโครซอฟท์จะขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนอีกด้วย

โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การอบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์แก่คนในชุมชนทุกคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี และขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การอบรมดังกล่าวครอบคลุมไปถึงทักษะพื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดความตื่นกลัวต่อเทคโนโลยีหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ และช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่ตนเองจะสามารถทำได้ ซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์จะช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้งานประจำวันต่างๆ มากมายทั้งที่บ้านและที่ทำงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างง่ายดาย ซึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้น ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนโอกาสทางอาชีพและยกระดับมาตรฐานชีวิตของตนอีกด้วย

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า “ชาวชุมชนคลองเตยมีโอกาสอันน้อยนิดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการใช้งานคอมพิวเตอร์ โครงการ Unlimited Potential ได้เข้ามาเสนอโอกาสที่ดีให้กับชีวิตของชาวชุมชนในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ทั้งยังช่วยสร้างงาน และส่งเสริมอาชีพ จะเห็นได้จากการที่ชาวชุมชนของเราที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Excel ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนธุรกิจ คำนวณงบประมาณ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จริงหลังจากเข้ารับการอบรม”

มร. พอล วิเด็ล กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า “สถาบันคีนันแห่งเอเชียได้มีการทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาเป็นเวลาหลายปี และพบว่าผู้คนจำนวนมากยังขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเปิดประตูสู่อาชีพและการมีชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่เราได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ในการดำเนินโครงการ Microsoft Unlimited Potential เราได้ฝึกอบรมชาวชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสระแก้วไปแล้วทั้งสิ้น 672 คน และในปีที่ผ่านมา ด้วยความสนับสนุนจากไมโครซอฟท์เราได้จัดตั้งศูนย์แห่งใหม่ ณ จังหวัดระนอง และพังงา โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยี และทักษะทางด้านสารสนเทศในการสร้างโอกาสในอาชีพของเขา”

“มูลนิธิพิทักษ์รักษ์แผ่นดินมีความมั่นใจในจุดเด่นของโครงการ Microsoft Unlimited Potential ที่ได้มอบการฝึกอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คนในท้องถิ่นจังหวัดพังงา การจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ที่จังหวัดพังงานั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมที่จะเริ่มโครงการได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ชี้นำให้ประชาชนเห็นโอกาสสำหรับอาชีพในอนาคต” นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์รักษ์แผ่นดินไทยกล่าว

“ทุกวันนี้มีประชากรในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่ขาดโอกาสในชีวิตทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข ผมมีความเชื่อว่าการได้เข้าถึงเทคโนโลยีจะเป็นหนทางที่จะได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการเปิดโลกทัศน์ และให้โอกาสแก่ประชากรที่ยังคงขาดโอกาสอยู่ให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด” นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนกล่าวเสริม

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนนับเป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยให้มีโอกาสมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงาน และดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิต บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทยในการดำเนินโครงการ Unlimited Potential ต่อไป และมีโครงการที่จะขยายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนต่อไปเพื่อพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

About Author

mchaw

mchaw

Partners