ความนิยมแรงข้ามปี CD รวมชีวิตจริงเยาวชน “พืชพันธุ์ของแผ่นดิน” ดีแทค ผลิตเพิ่มเป็นหมื่นแผ่น แสดงความจำนงรับได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 13

5 มกราคม 2549 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้รับความนิยมเกินความคาดหมาย สำหรับ CD รวมชีวิตจริงของเยาวชน ในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งเป็นการถ่ายทอดทั้งวิธีการเรียนและการปฏิบัติตนของเยาวชนเพื่ออนาคตและการฝึกเป็นผู้นำชุมชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยผลิตครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2548 จำนวน 5,000 แผ่นและจัดส่งให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้น CD ได้หมดลงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม แต่ความนิยมและศรัทธาในโครงการ ทำให้มีผู้แสดงความจำนงขอรับ CD มีเพิ่มมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นดีแทค จึงได้สั่งผลิต CD สำนึกรักบ้านเกิดชุดพิเศษ “พืชพันธุ์ของแผ่นดิน” เพิ่มอีก 5,000 แผ่น สนองตอบต่อความต้องการของผู้ที่ได้รับไปเพื่อศึกษา เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ต่อไป

ผู้ที่แสดงความจำนงขอรับ CD ชุดพิเศษนี้ ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์ วัด หน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานภูมิภาคและท้องถิ่น ทัณฑสถาน ตลอดจนองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น และนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้ตลอดจนนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ดังเช่นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ขอรับ CD เพื่อนำไปเผยแพร่ขยายผลในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตไทยในอุดมคติของสังคมไทยที่พึงประสงค์ หรือพระภิกษุรูปหนึ่งจากจังหวัดพะเยาเห็นว่า ปัจจุบันมีเยาวชนไทยจำนวนมากที่ขาดความรับผิดชอบ สำนึกรักที่มีต่อบ้านเกิดของตน จึงขอรับ CD นี้เพื่อเป็นสื่อช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรมให้เยาวชนในชุมชน หรือกรณีที่ข้าราชการบำนาญจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความหวังว่า CD นี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆ ในชุมชน และตั้งใจจะจัดตั้งกลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เติบใหญ่และมีโอกาสได้ร่ำเรียนได้หวนกลับมาเป็นพลังของบ้านเกิด

ดีแทคมีนโยบายที่เด่นชัดว่า การพัฒนาชาติต้องเริ่มจากการพัฒนาคน การสร้างคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสร้างคนให้มีคุณภาพพร้อมกับคุณธรรม รู้จักที่จะให้ และตอบแทนกลับคืนสู่สังคมนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อเยาวชนคนไทย สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถให้กลับมาตอบแทน พร้อมกับพัฒนาชุมชนของตนและประเทศให้เจริญก้าวหน้า สร้างความโดดเด่นให้กับวิถีชีวิตไทย

การจัดทำ CD “พืชพันธุ์ของแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้ชื่นชมและสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับผู้ที่ได้ชม โดยนำชีวิตจริงของเยาวชนจากโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ถ่ายทอดลงสู่ CD เสนอเรื่องราวตั้งแต่ความเป็นมาของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด การเรียนและการปฏิบัติตนที่อยู่ในธรรมะของเยาวชน วิธีการบริหารเงินร้อยละ 10 ของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในการนำไปทำกิจกรรมเสริมรายได้ หรือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชน และเน้นให้บัณฑิตซึ่งจบการศึกษาแล้วจำนวน 3 รุ่น ซึ่งเปรียบได้กับต้นกล้าให้กลับไปเจริญงอกงาม สร้างสรรค์ความเจริญให้แผ่นดินเกิด รวมทั้งบ่มเพาะเยาวชนที่ยังอยู่ในโครงการซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม พร้อมจะเติบโต และหยั่งรากทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมอย่างยั่งยืน

ดีแทค ขยายเวลาให้ผู้ที่สนใจขอรับ CD ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2549 โดยส่งจดหมายแสดงความจำนงมาที่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น อาคารชัย ชั้น 28 เลขที่ 333/3 หมู่ 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 วงเล็บมุมซองว่า (ขอรับ CD) หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข 0-2202-8000 ต่อ 31840 หรือ e-mail ไปที่ peraponk@dtac.co.th และ supanisw@dtac.co.th

About Author

mchaw

mchaw

Partners