ไมโครซอฟท์ หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผู้นำด้านไอซีทีระดับประเทศ 12 รางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 400,000 บาท

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 68

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลการตัดสินโครงการไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2005 – Microsoft IT Youth Challenge 2005 โครงการประลองทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ 12 สุดยอดผลงานเด่นจาก 200 ผลงานทั่วประเทศ พร้อมมอบทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังมอบรางวัล Innovative Teacher Leadership Award สำหรับครูผู้นำไอซีทีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

ทั้งนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจและใฝ่รู้ทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอทีแก่เยาวชนไทย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ส่งผลงานด้านไอทีเข้าร่วมถึง 200 ผลงาน ล่าสุด คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานชนะเลิศในระดับประถมและมัธยมศึกษา 12 ผลงาน ดังนี้

• ผลงานชนะเลิศในระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรม Paint ในหัวข้อ “อินเตอร์เน็ตสีขาว” ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
• ผลงานชนะเลิศในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรม Power Point ในหัวข้อ “อินเตอร์เน็ตสีขาว” ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล วัดลูกแกประชานูทิศ จังหวัดกาญจนบุรี
• ผลงานชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรม Web Design ด้วย Front Page และ ASP.net ในหัวข้อ “อินเตอร์เน็ตสีขาว” ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
• ผลงานชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรม E-Learning ด้วย Visual Studio.net ในหัวข้อ “สามารถทำ USER Log in โดยใช้ Visual Studio.net พัฒนาจากผลงานเดิม” ได้แก่ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาท สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 2 และ 3 นั้นจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาท และ 20,000บาทตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบูรณาการไอซีทีเข้ากับการเรียนการสอน หรือ “Innovative Teacher Leadership Award 2005” ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากผลงานของครูในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้อย่างโดดเด่น และในปีนี้มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 ผลงานจาก 200 กว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งครูผู้ที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องให้เป็น Innovative Teachers ประจำปีนี้ ได้แก่ อาจารย์เฉลิมพล สุลักษณาการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ อาจารย์เพลิน ประธรรมสาร โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ไพโรจน์ จี๊ดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์พุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน อาจารย์เบญจมาศ ยูถนันท์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ อาจารย์บลรัตน์ พิศดำขำ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก อาจารย์ชนารัตน์ คำอ่อน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง และอาจารย์นริสรา ญานะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

มร. แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งครู และนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะการนำไอทีไปผสมผสานกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร โครงการ “Microsoft IT Youth Challenge 2005” และโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award” จึงมุ่งส่งเสริมให้ทั้งครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงศักยภาพด้านไอทีของตนเอง และฝึกฝนทักษะเหล่านั้นด้วยการนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในระดับโรงเรียน อีกด้วย โดยทั้งสองโครงการถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดภายใต้ชื่อ Partners in Learning ที่ทางไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไอทีที่แข็งแกร่งและผลักดันการเติบโตของประเทศในที่สุด”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรํฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาในปัจจุบันเน้นการเรียนรู้ การค้นคว้า และการสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยเสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและครูผู้สอนเป็นอย่างมาก โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาของไมโครซอฟท์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านไอทีให้แก่พวกเขาด้วย ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดล้วนถือเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดและแสดงถึงศักยภาพทางด้านไอทีของคนไทย ที่หากได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแล้ว เชื่อว่าจะสามารถนำความสามารถที่มีอยู่นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป”

About Author

mchaw

mchaw

Partners